Bodø Ride- og Kjøreklubb

"En klubb for alle"

Nyheter og aktuelt

Nyeste bilder

Årets årsmøte er avholdt og klubben har fått nytt styre. Nytt styre består av:

Leder Signe Hendriksen

Nestleder Synne Strømsvik

Kasserer Karina Pedersen Wiik

Styremedlem Hendriette Louise Fagerheim

Styremedlem Maiken Fjeld-Engh


Vara er Christine Urud og Morten Ramdal. Juniorrepresentant er Mathea LyngDa nærmer det seg årsmøte og valg av medlemmer til styre og stell :) Vi i valgkomiteen tar gjerne imot forslag til nye styremedlemmer, varamedlemmer og medlemmer til valgkomiteen. Både for senior og junior. Har DU lyst, eller kjenner du noen som har lyst, tid og engasjement til å være med å gjøre klubben til den beste den kan være for oss alle. Ta kontakt med leder i valgkomiteen Torill Nilssen 

Innkalling til årsmøte 2021 (2020) ligger på vår side på FB. Følg linken til arrangementet:  (1) Årsmøte 2020 for Bodø Ride og Kjøreklubb | Facebook  

Protokoll fra årsmøtet 2020 finner du her

Årsmøtepapirer til årsmøtet 2020 finner du her

Protokoll årsmøte 2019

Velkommen til årsmøte 2019 


Velkommen til årsmøte i Bodø Ride og Kjøreklubb 2019 


Saksliste: 

1. Godkjenning av stemmeberettigede 

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 

3. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen 

4. Behandling av årsberetningen 

5. Behandle regnskap 

6. Innkomne saker 

7. Aktivitetsplan 

8. Fastsette medlemskontingent 

9. Vedta budsjett 

10. Behandle organisasjonsplan 

11. Valg – forslag legges fram av valgkomiteen 


Sak 1. Stemmeberettigede er definert i vedtekter § 6: 

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst tre (3) måneder og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16. 


Sak 4 Styrets årsberetning 

Styrets årsberetning 2018 

Styrets sammensetning 2018 har bestått av leder Maiken Fjeld-Engh, Marianne Bergene, Line Pedersen, Synne Strømsvik, Vanja Eliassen, Elin Krane. Vara har vært Christine Urud og Ann-Lisbeth Lieng. Juniorrepresentant har vært Frida Storeide 


Styrets arbeid 

Det er avholdt 8 styremøter gjennom året. Styret har behandlet saker ang hall, gjennomføring av stevner og aktiviteter, svart på høringssak fra NRYF mm. 


Ridehall 

Det ser ut som ordningen med forskuddsbetaling og klippekort fungerer bra og dette gjør at vi får bedre kontroll på betaling for leie enn vi tidligere har hatt. Det ble i fjor vinter sendt inn analyse av bunnen før arbeidet med å forbedre den startet. Bunnen i hallen er dypharvet to ganger, en gang i mars og en gang i løpet av sommeren. I etterkant er det fylt på med kutterspon og råflis. ATV og harv ankom i mai, og banen er jevnlig harvet/sloddet etter dette. Flisa har blandet seg godt med opprinnelig underlag, og bunnen er i dag stort sett tilfredsstillende. Det er fortsatt noe hardt under på deler av banen – men alt i alt er vi fornøyd. Det har vært litt utfordring med støv etter flis kom på, og det er kjørt på ekstra vann i perioder uten frost, og salt ved frost. Det er laget nytt vante til kortsiden ved inngang. Fra i høst har en digitalisering av bookinglistene i form av en app, eventuelt nettside (Teamup), vært testet ut. Dette ser ut til å fungere godt, og vi oppfordrer brukere av hallen å benytte denne. 

Aktiviteter gjennom året har blant annet vært: 

• Miljøretningslinjer 

• Western kurs 

• Treninger både i ukedagene og helgene 

• Dugnader 

Som vedtatt på årsmøtet i 2018 har barn til og med året de fyller 12 benyttet hallen gratis. 


Aktivitet 

Det har vært et moderat aktivt år for klubben i forhold til stevner og treninger. Vi har arrangert to stevnehelger med både sprang og dressur. Det har vært jevnt over god deltakelse på begge stevnehelgene. På årets siste stevne ble det også gjennomført klubbmesterskap i sprang og dressur. 

Klubbens medlemmer har vært aktive også på stevner utenfor BRKK, både i sprang, dressur, kjøring og på utstilling. Klubbens medlemmer har stått fram som gode representanter for klubben. 


Vi har i 2018 hatt en trener som har arrangert treninger jevnlig gjennom hele året, Lise Taraldsen, og to trenere som har arrangert noen treninger fordelt utover, Solveig Karstensen og Trude Vaslestad. 

Det ble forsøkt startet opp banetrening etter utbedring av underlaget på Hunstad, men vi kom litt for sent i gang. Dette ønsker vi å ta opp igjen i 2019. 


Klubben har vært med på «Klubben i mitt hjerte» med god promotering gjennom Facebook. 


Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

Klubben har dessverre ikke fått arrangert alle de planlagte stevnene som var for dette året, men vi ser framover og håper på økt aktivitet i det nye året. Det er planlagt fire stevner i kommende sesong og vi satser på stort antall deltakelse på disse. 


Sak 5 Regnskap 2018 

Se eget dokument (Blir postet under denne bolken)


Sak 6 Innkomne saker 

1. Det er kommet inn forslag om endring på nøkkelsystem i hallen. I dag hentes og signeres nøkkel ut på Shell. Det er kommet inn forslag om bruk av kodeboks med nøkkel ved hallen eller bytte til kodelås. Styret har diskutert saken og ser at det er flere sider ved denne saken. Styret har forståelse for at dagens løsningen kan være upraktisk og tungvint, men den gir også en viss sikkerhet på bruk av hallen og kontroll på hvem som har vært der. Bruk av hallen er basert på tillit i dag, og ved bytte til kodesystem er det økt risiko for at kode kommer på avveier og at hallen misbrukes eller kan utsettes for hærverk/tyveri. Vi har i dag betydelige verdier i hallen, både med tanke på utstyr og spesielt ATV/harv. Vi ser både fordeler og ulemper med begge systemene. Når vi har en ubemannet hall må vi ha tillit til at brukere tar vare på både hall og utstyr på best mulig måte. Styret ønsker innspill fra våre medlemmer på saken før en avgjørelse tas. Styret har ansvaret for hallen – og ser behovet for å ha kontroll, samtidig forstår vi ønsket om en mer smidig ordning enn dagens ordning med henting på Shell. Er det større risiko for misbruk med en ordning med kodeboks enn med fysisk å hente nøkkel på Shell? Hvor ofte må en kode byttes for at ordningen skal bli sikker nok? Vil medlemmer eller andre brukere av hallen misbruke ordningen? 

2. Det er kommet inn ønske om en tribune for enklere å kunne se over det nye vantet. Styret har sett på saken og mener den skal være rom for en enkel ordning med opphøyd platå tilpasset bruk av atv og oppbevaring av utstyr. Skal det vurderes en mer permanent tribune må det avsettes midler og løses utfordring med oppbevaring av utstyr. 

3. Forslag på vedtektsendring §13 Årsmøtet, punkt (2) 

Dagens tekst er: 

Årsmøtet innkalles av styret med minst seks ukers varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest tre uker før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest fire uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest tre uke før årsmøtet. 

Foreslått endret til: 

Årsmøtet innkalles av styret med minst seks ukers varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest en uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest fire uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest en uke før årsmøtet. 


 Sak 7 Aktivitetsplan 2019

Klubben planlegger å avholde 4 stevner i sprang og dressur. 

Det planlegges treninger med Lise Tharaldsen. Vi har tidligere hatt treninger med Trude Vaslestad og Solveig Karstensen, men det har vært færre treninger i 2018 enn tidligere. Klubbens styre er usikker på om interessen for disse treningene er høy nok. Det jobbes med muligheter for treninger med disse, evt andre – styret vil gjerne ha tilbakemelding på hvordan interessen er for disse treninger. 

Styret ønsker å få til flere lokale trenere for økt rekrutering, og utvide tilbudet for yngre ryttere og for de som ønsker å videreutvikle seg innen både sprang og dressur. 

Treningsgruppa får i oppgave å jobbe videre med saken. 

Klubben planlegger å arrangere programridning og banehopping i Hunstadhallen, dette annonseres nærmere på klubbens facebook side. 

Det jobbes videre i hallgruppa med utvikling og vedlikehold i hallen. 

Høringssak som var planlagt kjørt i løpet av 2018 har vi ikke klart å få ferdigstilt – en slik høringssak vurderes slik at spørsmålet som må stilles er: skal vi fortsette med Hunstadhallen eller skal klubben jobbe videre med ny hall? En enkel høringssak på spørsmålet kan sendes ut våren 2019 om ønskelig.


Klubben trenger at flere medlemmer stiller på dugnad, både i forbindelse med anlegg (hall og utebane) og ikke mist i forbindelse med stevneavvikling. Vi har vedtatt å avholde 4 stevner til neste år, samt at hallen krever kontinuerlig vedlikehold. Styret ønsker en forsøksordning med å belønne dugnad med reduserte priser på halleie. For hver dugnadstime som legges ned får brukere av hallen reduseres hall-leien året etter. Skulle rytteren avslutte bruk av hallen tilbakebetales tilsvarende beløp for inneværende år. Det kan totalt tjenes opp 50 poeng hvert år, hvert poeng reduserer halleien med 34 kr – totalt mulig opparbeidet reduksjon kr 1700 (fullt år). 

Følgende aktivitet vil gi poeng: 

Dugnadsarbeid før, under og etter klubbens stevner, maks 5 poeng pr stevne. 

Dugnadsarbeid i hallen, 5 poeng 

Slodding og vanning av banen – minst fem ganger pr år 20 poeng 

Dugnadsarbeid ved utebanen 5 poeng 


Sak 8 Fastsette medlemskontingent 

Styret foreslår å øke dagens kontingent for medlemskap i klubben. Endringen vil gjelde fra 01.01.2020. Kontingenten har vært uendret i flere år, og vi ser det naturlig at med økt aktivitet og behov for midler bør klubben øke kontingenten for å dekke inn sine utgifter, drifte forsvarlig og øke muligheten for framtidige investeringer. Klubben er pliktig til å abonnere på hestesport for alle medlemmene. Det er ikke noe som er valgfritt og det kan ikke velges bort. 

Hestesport koster 250 kr pr medlem pr år. 

Med de prisene vi har på medlemskap i dag, så går vi 50 kr i minus for hvert juniormedlem, og sitter bare igjen med 50 kr pr seniormedlem etter at hestesport er betalt. 

Styret forslår å øke kontingenten fra 1 januar 2019: 

Senior: fra 300 kr til 400 kr pr år. 

Junior: fra 200 kr til 300 kr pr år 

Familiemedlemskap: fra 400 kr til 500 kr pr år. 


Sak 9 Budsjett BUDSJETT ÅR 2019 

                                                          Inntekter 

Medlemskap inntekter                      15 000 

Halleie år 2019                                  40 000 

Stevneinntekter se eget oppsett       68 000 

Grasrotandel                                     1 300 

Tilskudd speil                                   15 000 

Andre tilskudd

                                                         139 300 


                                                                          Kostnader 

Stevnekostnader, se eget oppsett                     64 000 

Kontingenter                                                       2 500 

Hestesport, medlemmer                                     12 000 

Drift og vedlikehold ridehall, se eget Oppsett    50 000 

Innkjøp av PC / skriver                                       8 000 

Årsmøte, servering, lokale                                  2 500 


Forutsetninger: 

4 stevner 

Tilskudd Bodø kommune, søknad inne 

                                                                          139 000 


STEVNER 

Budsjett innbaket i total budsjett 

Startavgift                                                 32 000 

Tilskudd rytter test                                    2 000 

Sponsormidler                                          20 000 

Kafedrift                                                   14 000 

                                                                 68 000 


Premier                                                     10 000 

Rosetter/klistermerker                               8 000 

Reise teknisk personell                             24 000 

Honorar teknisk personell                         8 000 

Halleie                                                      12 000 

Horsepro/competit                                   2 000 

                                                                 64 000


RIDEHALL 

Inntekt Halleie år 2019                            40000 

Tilskudd speil                                         15000 

                                                                55000


Vedlikehold atv / harv                                 5 000 

Vedlikehold bunn                                        5 000 

Brøyting/annen drift                                    2 000 

Daglig vedlikehold                                      5 000 

Lydanlegg for undervisning, investering     3 000 

Innkjøp speil                                               30 000 

Avsette til framtidig investering                  5 000 

                                                                   55 000Sak 10 Behandle organisasjonsplan 

Klubben vedtok ved forrige årsmøte grupper for å jobbe videre med treninger, stevner og hall. 

Treningsgruppa har jobbet selvstendig med dialog med trenere og arrangering av helgetreninger.


Stevnegruppa har jobbet med gjennomføring av stevner og å sette sammen en dreiebok for stevner for klubben. Gruppa rapporterer inn til styret ved behov, og får godkjenning fra styre på økonomiske spørsmål 


Hallgruppa har jobbet med praktisk drift av Hunstadhallen, og har sett på materiell for utsending av høringssak.  


Sak 11 Valg av styret 

Følgende er på valg: 

 Leder for 1* år             Maiken* valgt inn for 1 år i 2018 

 Nestleder 2 år             Marianne 

Styremedlem 2 år        Vanja 

 Styremedlem 2 år       Maiken 

 Vara 1 år                     Ann-Lisbeth 

 Vara 1 år                    Christine 

*Leder velges normalt for 2 år – men ble i fjor valgt for ett år. For at ikke leder og nestleder skal være på valg samme år velges det leder for 1 år ved årets valg. 

 Følgende er ikke på valg: 

 Styremedlem Line 

 Styremedlem Elin 

 Styremedlem Synne 

 Juniorrepresentant 1 år Frida 


Forslag på valg legges fram av valgkomiteen bestående av: Nina Engmark, Torill Nilsen og Karina Wiik.

R E G N S K A P   2 0 1 8

I N N K A L L I N G   Å R S M Ø T E   2 0 1 9 

Styret kaller inn til årsmøte i Bodø Ride og Kjøreklubb, fredag 15 mars 2019.

Møtet starter kl 18:00 og avholdes på 4H gården.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styret minst 4 uker før årsmøtet (innen 15 februar). Forslag sendes inn på klubbmail: [email protected]
Sakspapirer vil bli gjort tilgjengelig på klubbens nettsider (facebook og hjemmeside) 3 uker før møtet.


Hilsen Styret i Bodø Ride og Kjøreklubb


Midlertidig saksliste (denne vil bli oppdattert og ferdigstilt senest 22 februar):
Sak 1 Godkjenning av stemmeberettigede
Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Sak 3 Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 4 Behandling av årsberetning
Sak 5 Behandle regnskap i revidert stand
Sak 6 Innkomne saker
Sak 7 Vedta budsjett
Sak 8 Behandle organisasjonsplan
Sak 9 Valg - Forslag legges fram av valgkomiteen

BUDSJETT 2018

BUDSJETT ÅR 2018

                                                      Inntekter 
Medlemskap inntekter                  13 000 
Halleie år 2018                              25 500 
Stevneavgift                                  13 000 
Kafeinntekter                                  6 000 
Grasrotandel                                   1 000 
Tilskudd grus, hall                        25 000 
tilskudd atv , utstyr                      50 000 
bruk av oppsparte midler            55 000 
bruk av sponsormidler                   8 963 
                                                   197 463 

                                                 Kostnader 
Stevnepersonell, leiehall             10 000 
Innkjøp stevner                             4 000 
medlem. Rytterkrets                     2 500 
grus, delt tilskudd                       50 000 
investeringer kafedrift                     500 
hestesport, medlemmer               5 000 
harving, slodding                        12 000 
investeringer materiell                     500 
investering atv, utstyr               100 000 
skolering, utdanning personell   10 000 
årsmøte, servering, lokale               500 
                                                  195 000 

Forutsetninger: 
2 stevner 
aktiviteter 1 stk 
distanseritt 
tilskudd Bodø kommune, søknad inne

RESULTAT 2017

SAKSLISTE

Sak 4 – Årsberetning – se eget vedlegg 

Sak 5 - Regnskap se eget vedlegg

Sak 6 – innkomne saker 
a) Arbeid med hallen – avtale med kommunen, vedlikehold, veien videre 
Status 
Styret har det siste året hatt flere møter med Bodø Kommune ang ridehallen på Hunstad. Vi har signert en 4 årig avtale med kommunen med gode betingelser for klubben. Vi har vedtatt å øke leie på hallen for å kunne jobbe videre med utbedringer på dagens hall og investere for vedlikehold av klubbens anlegg. Høsten/Vinteren 2017 er det gjennomført dypharving av banen, utført av kommunene, samt at vi har inngått avtale om fast slådding av banen for at underlaget skal holdes i så god som mulig stand. I tillegg er det utført bytte av lyspærer i alle armaturer i hallen. Det nederste armaturet har en skade som må utbedres. 

Det har vært befaring i hallen sammen med kommunen og ut fra dette lagt en plan på utbedringer for bruk av hallen de først 4 årene. Blant annet skal den store porten utbedres, hull i vegg ved bakken tettes så godt det lar seg gjøre og port i vantet hengsles. Vi må påvente at hallen blir stengt i perioder når dette arbeidet utføres, men vi skal gjøre vårt beste for at periodene blir så korte som mulig og at informasjon legges ut på bookingsiden.

Kortsiktige planer for hallen 
Planen for hallen framover er å holde bunnen så god som mulig. Det sendes inn en prøve av bunnen for videre konsultasjon på utbedring i forhold til fyll til banen. Det er søkt om midler for kjøp av masse, vi avventer fortsatt svar på søknaden. Det forventes at vi må gjøre en del av jobben på dugnad, og at hallen vil bli stengt i forbindelse med en slik jobb. Styret vurderer det slik at klubben bør selv stå for utstyr som trengs for daglig vedlikehold av bunnen. Det er søkt om midler til innkjøp av ATV og utstyr for harving/slådding, og dersom vi får positivt svar på søknaden vil klubben kjøpe inn dette utstyret snarest. Dette er en investering som kan brukes både i hallen og på utebanen i Tjønndalen. Det er også behov for utbedring av gjerdet / «vantet» ved inngangen.

Langsiktige planer 
Klubben har i lang tid sett på hallen på Hunstad som midlertidig. Allerede i 2005 var det en sak i AN hvor dette ble omtalt. Klubben ser også at det er begrenset med plass og utfordringer med både parkering og innkjøring til hallen, og dersom hallen skal være den framtidige arena må det gjøres utbedringer også utendørs. Vi ser at plasseringen på Hunstad er begrensende, da vi har behov for en større arena for å kunne gi et trygt og aktivt tilbud til hestesporten i Bodø og omegn. Vi ønsker på sikt en arena hvor det er plass til en større hall hvor vi har mulighet til å holde stevner og treninger på en mer fast basis. Det har tidligere vært jobbet med alternativer som vi ønsker blir vurdert på nytt, sammen med nye muligheter. Vi ønsker en dialog med kommunen, fylkeskommunen og andre instanser for å finne en løsning som er mer varig enn dagens løsning med Hunstadhallen.
Styret har sendt innspill til høringsrunden på Plan for kultur og Idrett 2017-2020 hvor disse punktene er påpekt. Styret har satt ned en gruppe som jobber inn mot kommunen med dagens løsning på hall, og vi ser at vi bør også tenke mer langsiktig før vi gjør større investeringer i dagens hall.
Vi ønsker at årsmøtet diskuterer og gir signaler til styre og arbeidsgruppe på hva er det våre medlemmer ønsker? Vi har flere alternativer som kan jobbes med. Eksempler på disse kan være:
1. Beholde Hunstadhallen som den er i dag, utbedre og vedlikeholde bunnen, søke om spillemidler og gjøre større utbedringer her. Dette vil låse oss til dagens tilbud 
2. Satse på en ny hall på annen lokasjon i Bodø. Flere områder er tidligere diskutert, og noen er jobbet med over tid. Denne veien vil bety betydelige investeringer for klubben, økt behov for dugnadsarbeid, både i form av jobb i forbindelse med hallen og for å øke inntektene til klubben. Styret og arbeidsgruppa kan også jobbe med muligheter for samarbeid med andre som kan ha en interesse for hall. Dette vil kunne gi lavere kostnader men redusert tilgjengelighet til bruk av hallen, for eksempel på dagtid

Årsmøtet må gi gruppen signal om hva som er ønsket av klubbens medlemmer slik at vi kan jobbe videre med de alternativer som er eller kan dukke opp.

b) Regler for bruk av hall 
Det har tidligere blitt etterspurt et konkret svar fra styret angående halleie- og om den skal følge hest eller rytter.
Slik det er bestemt i dag ønsker vi at halleien skal følge rytter. Det vil si at rytter som løser inn hel eller halvårsleie kan bruke hallen med en hest om gangen, også andre hester enn sine egne.
Skal rytter ha med flere hester og andre som rir disse, må denne personen/personene løse inn egen halleleie.

Eksempel: 
Petra eier 3 hester. Hun har betalt helårsleie og kan velge hvilken hest hun ønsker å ta med på trening. Noen ganger vil hun ha med seg to venninner som ikke har betalt helårsleie eller har noe eierforhold i hestene. Disse to må da betale halleie for sin bruk, selv om Petra eier begge hestene.

Likevel ser vi at det kan være behov for andre løsninger, og vil være behjelpelig for å finne løsninger på dette. For eksempel hvis en hest har flere eiere, og dermed bare kan brukes av en person om gangen i hallen.

Eksempel: 
familien Berg eier en hest sammen. I familien er det to ryttere som rir aktivt, mens resten av familien er med i hallen av og til. Her følger halleien hesten- når noen i Berg familien rir den. Skal andre ri den i hallen/trening som for eksempel forrytter, hestepasser og lignende må disse betale egen halleie. Det vil si at mamma Berg og datter Berg ikke kan ri sammen på time med hver sin hest.

Skulle det være noen andre behov ønsker vi selvfølgelig å kunne hjelpe til med dette. Send da en mail til klubbmailen, eller ta kontakt med noen i styret.

Sak 7 Fastsette medlemskontingent 
Styret foreslår å øke dagens kontingent for medlemskap i klubben. Kontingenten har vært uendret i flere år, og vi ser det naturlig at med økt aktivitet og behov for midler bør klubben øke kontingenten for å dekke inn sine utgifter, drifte forsvarlig og øke muligheten for framtidige investeringer.

Styret forslår følgende kontingent fra 1 januar 2019:
Senior: 400 
Junior: 300 
Familiemedlemskap: 500

Sak 8 Budsjett se eget vedlegg

Sak 9 Organisasjonsplan 
Styret har diskutert organisering av klubben, og ønsker å legge fram forslag på organisasjonsplan for årsmøtet. Vi ser at det er mange oppgaver å ta tak i og vi ønsker å engasjere flere medlemmer til å bidra og påvirke hvordan klubben skal være framover. I første omgang legger vi opp til 3 arbeidsgrupper som jobber under styret. Gruppene er foreslått med medlemmer fra styret pr i dag, men det er ikke nødvendig at det er slik i framtiden. Gruppene jobber selvstendig med sine ansvarsområder. Ved økonomiske spørsmål vil dette behandles gjennom styret for å sikre god økonomisk styring så lenge det ikke er utarbeidet egne budsjetter til gruppa.

Stevne gruppa 
Gruppas oppgave er å planlegge og gjennomføre stevner. Gruppa sender årlig inn forslag til kretsen om ønskede stevner og har ansvaret for gjennomføring av disse. Ansvaret består i å booke sted for stevne, overholde de avtaler som gjøres med sted for stevne, booke teknisk personell og dugnadshjelp til stevnet, samt sørge for invitasjoner, oppdateringer horsepro, og at personell er kvalifisert til å gjennomføre stevnet.

Treningsgruppa 
 Ansvar for gjennomføring av klubbtreninger. Pr i dag anser vi følgende som klubbens trenere: Lise Taraldsen, Solveig Karstensen og Trude Vaslestad. Gruppa skal holde dialog med trenere, avtale helger, tilpasse tidspunkt for trening i forhold til annen klubbaktivitet og stevner, booke arena for trening, organisere påmeldinger og følge opp gjennomføring. Gruppa består i dag av 3 personer som følger opp hver sin trener, Hanne Terese (Lise) Marianne (Solveig) og Cicilie (Trude).

Hallgruppa. 
 Skal jobbe videre med hall for klubben, avhengig av hva årsmøtet bestemmer. Pr i dag består gruppa av Line, Hanne Terese og Ann-Lisbeth

ÅRSBERETNING

Styrets sammensetning 2017 
Leder: Katarina Brorsgård 
Styremedlemmer: Line Pedersen, Miriam L Teigen, Maiken Fjeld-Engh, Marianne Bergene Styremedlem 
JR: Synne Strømsvik Styremedlem 
JR vara: Hanne Davidsen 
Varamedlemmer: Hanne Therese S. Fagerli og Ann-Lisbeth Lieng 
Styremedlem Cicilie Knutsen har trukket seg fra styret i perioden. 
Valgkomité for 2017 Elin Pettersen ble valgt 
Resterende valgte å trekke seg på årsmøtet 2017

Styrets arbeid 
Styremøter 
Det er avholdt 9 styremøter gjennom 2017. 

Spesielle oppgaver
Ridehall 
Innføringen av ny bookingmetode virker fortsatt til å fungere bra. Det er investert i ny hengelås, samt nytt sett med nøkler. Klubben har investert i en ny hinderpakke med oppgradert materiell for å tilfredsstille sikkerhetskrav. Denne ble levert august 2017 og står nå i hallen. Pakken er finansiert gjennom klubbens midler samt tilskudd fra Bodø Kommune, Idrett og Kultur 
Vi har gjennom 2017 hatt flere møter med kommunen i forbindelse med ridehallen på Hunstad, der det har blitt kommet fram til enighet om en videre kontrakt på leie. Det er signert en avtale på 4 år, som følger Plan for kultur og idrett. Denne revideres hvert 4 år. 
Det ser ut som ordningen med forskuddsbetaling og klippekort fungerer bra og dette gjør at vi får bedre kontroll på betaling for leie enn vi tidligere har hatt. Styret har vedtatt å øke leien på hallen fra 01.01.2018. Tidligere vedtak om at styret ikke skal betale halleie er opphevet.

Aktivitet 
Det har vært et aktivt år for klubben med treninger, stevner og andre arrangementer. Vi har arrangert tre stevnehelger med både sprang og dressur. Det har på noen av helgene vært litt lav deltakelse, som gjorde at den siste sprangdagen ble arrangert som clear round.
Vi har i 2017 hatt to trenere som har arrangert treninger jevnlig gjennom hele året, Lise Taraldsen og Solveig Karstensen 
Vi har i løpet av året arrangert programridning og banehopping på Stall Valle, der deltakerne kunne få stevnetrening. Deltakere fikk velge fritt hvilket dressurprogram de ville ri og hvor høyt de ville hoppe. Det var mange deltakere og vi planlegger flere slike arrangementer i 2018. 
Klubbens medlemmer har stått fram som gode representanter både på stevner og treninger. Vi har hatt startende ekvipasjer i dressur, sprang og kjøring. 

Prosjekter 
Vi har fått prosjektmidler på 10.000 kr til prosjekter som skal omhandle rekruttering. I tillegg har vi fått 7000 kr som aktivitetstilskudd fra 2016. Dette er midler som har gått til aktiviteter og prosjekter som ble gjennomføres i 2017.  

Møte med BBF – stimøte 
Styret har deltatt på samarbeidsmøtet om bruk av bymarka. Dette er et fora bestående av klubber og foreninger som har interesse av bynære stinett og bymarka. Forumet diskuterte dagens bruk med fokus på konfliktområder. Tre tema gikk igjen, bruk av sykkel, ski og hest. For bruk av hest ble det sagt at gruppa ikke ser store skader som følge av dagens bruk av marka – noe som har vært et større problem tidligere. Det er lite bruk av marka på vinterhalvåret, noe som er naturlig når skiløypene er i bruk. Vi ble oppfordret til å vise hensyn når det er fuktig i marka, og på eget initiativ bør vi rydde unna møkk når vi ferdes på stinettet. Kommunen ønsker å jobbe med holdningsskapende arbeid for å unngå konflikter i bruk av marka, og vi støtter dette arbeidet. Vi vil oppfordre våre medlemmer til fornuftig bruk av marka, vise hensyn til andre brukere og det preparerte stinettet. Dette vil si; vis hensyn når du rir, ikke dra ut i preparerte stier når det er vått og fare for gjennomtråkk og skyv møkka ut av stien.

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
Klubben har dessverre ikke fått arrangert alle de planlagte stevnene som var for dette året, men vi ser framover og håper på økt aktivitet i det nye året. Det er planlagt to stevner i kommende sesong og vi satser på stort antall deltakende på de. I tillegg planlegges flere uoffisielle aktiviteter.

Innkalling Årsmøte med saksliste

Innkalling til årsmøte i Bodø Ride og Kjøreklubb

Styret kaller inn til årsmøte i Bodø Ride og Kjøreklubb, søndag 25. Februar 2018.

Møtet starter kl 18:00 og avholdes på 4H gården.
Pizza fra 17:30 – påmelding på FB arrangement. 
(Link til arrangementet: Årsmøte Bodø Ride- og Kjøreklubb.)

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret 4 uker før årsmøtet (innen 28 januar). Forslag sendes inn på klubbmail: [email protected]
Sakspapirer vil bli gjort tilgjengelig på klubbens nettsider 3 uker før møtet.

Hilsen Styret i Bodø Ride og Kjøreklubb


Saksliste årsmøte
Sak 1     Godkjenning av stemmeberettigede
Sak 2     Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Sak 3     Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 4     Behandling av årsberetning
Sak 5     Behandle regnskap i revidert stand
Sak 6     Innkomne saker
Sak 7     Fastsette medlemskontingent
Sak 8     Vedta budsjett
Sak 9     Behandle organisasjonsplan
Sak 10   Valg - Forslag legges fram av valgkomiteen

UK Dressur 13.05.17.

For en fantastisk stevnedag på Stall Valle! Med hele 33 starter i dressuren i dag, må vi bare takke for en SUPER dag!
Vi ønsker også å gratulere alle deltakere i LC:1 ClearRound med godkjente runder, og i LC:1 Ponni med clear round!
Vi ønsker å gratulere Lill Kathrin Søtorp med Tritonia V. D. M. (BRKK) med 1 plass i LC hest, Elisabet Nordvik Sannes (HHSK) med Holands Rebus med 2 plass i LC hest, Katarina Brorsgård (BRKK) med Icora Igloo og Martine Davidsen med Spangmin med delt 3 plass i LC hest!
Vi ønsker å gratulere Elin Krane (BRKK) med 1 plass i LB!
Vi ønsker også å gratulere Heidi Midtsand (MELØY) med Dexira med 1 plass i LA! :D
Tusen takk til ALLE som var med på å gjøre denne stevnedagen til en super dag, enten som deltaker, publikum eller som teknisk personell!

Stor takk, og klapp på skuldra, fra styret i Bodø Ride- og Kjøreklubb :D

Bildene er tatt av Hanne-Terese S. Fagerli

Årsmøtepapirer

Papirene for årsmøtet vil komme i egne bokser under denne.

Vel møtt! Møtet blir avholdt på Orion i Sjøgata, kl 19.00 onsdag 15 mars.

Årsberetning

                                                                     Årsberetning

Bodø Ride og Kjøreklubb

2016

  

 

 Styrets sammensetning 2016

 


Leder: Katarina Brorsgård

Nestleder: Marianne Bergene

Styremedlemmer: Line Pedersen, Miriam L Teigen, Hanne Therese S. Fagerli, Cicilie Knutsen.

Styremedlem JR: Synne Strømsvik

Varamedlemmer: Maiken Fjeld-Engh og Ann-Lisbeth Lieng

 

Valgkomité for 2017 er Merethe Edvardsen, Frank Teigen og Nina Engmark.

 

Styrets arbeid

 

Styremøter

Det er avholdt 9 styremøter gjennom 2016.

 

Spesielle oppgaver

Vi har gjort en stor jobb for å få kontroll på fakturering og fakturering av bruk av ridehall 2015 og 2016 ble fakturert i januar 2017.

 

Ridehall

I tillegg har vi endret systemet på booking av ridehallen, bookingen foregår nå på facebook slik at man har en form for online booking. Det virker som det fungerer veldig bra og brukerene virker fornøyd.

Vi har gjennom 2016 hatt ett møte med kommunen i forbindelse med ridehallen på Hunstad.

Vi har også kjøpt litt nytt utstyr til hallen, både trillebår, rake og spade.

Det er kommet nytt betalingssystem og bruk av hall betales nå på forskudd, enten gjennom helårs- og halvårs-leie eller gjennom vår nye klippekortordning.

 

Aktivitet

Det har vært et aktivt år for klubben med treninger, stevner og andre arrangementer. Vi har arrangert to stevner der vi hadde to dager sprang og to dager dressur. På stevnet i april hadde vi 80 startende den helga, både sprang og dressur. Vi hadde hele 23 startende i sprangklassen bom på bakke. I november var det 70 startende gjennom helgen og vi kan se oss fornøyd med antall deltakere på begge stevnehelgene.

Vi har i 2016 hatt to trenere som det har vært arrangert treninger med, det er Lise Taraldsen og Solveig Karstensen Aarnes. Det har tilsammen vært arrangert 8 treningshelger i 2016.

I juni hadde vi ett samarbeid med Bodø Travlag og arrangerte gymkhana på travbanen og det ble ett veldig vellykket arrangement, med deltakere både fra travlaget og flere rideklubber og det ble delt ut pokaler og rosetter til de raskeste ekvipasjene i hver klasse.

I august arrangerte vi programridning og banehopping på Stall Valle, der kunne deltakerne få stevnetrening og de kunne velge fritt hvilket dressurprogram de ville ri og hvor høyt de ville hoppe. Det var mange deltakere og vi planlegger flere slike arrangementer i 2017.

 

Klubbens medlemmer har stått fram som gode representanter både på stevner og treninger. Vi har hatt startende ekvipasjer i dressur, sprang og kjøring. På kjørestevnet ble den ene ekvipasjen fra Bodø Ride-og Kjøreklubb sammenlagtvinner i DMP LC(dressur, maraton og presisjon)

 

Prosjekter

 

Vi har fått prosjektmidler på 10.000kr til prosjekter som skal omhandle rekruttering og i tillegg har vi fått 7000kr som aktivitetstilskudd fra 2016. Dette er midler som skal gå til aktiviteter og prosjekter som skal gjennomføres i 2017.

    Vurdering av aktivitet i forhold til mål

Klubben har dessverre ikke fått arrangert alle de planlagte stevnene som var for dette året, men vi ser framover og håper på økt aktivitet i det nye året.

 

 

Økonomi

Se eget vedlegg.

 

Saksliste

                        SAKSLISTE ÅRSMØTE 2016

                        BODØ RIDE- OG KJØREKLUBB

                                        15. mars 2017.

 

 

 1. Åpning, godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av dirigent, sekretær og to personer til å underskrive årsmøteprotokoll
 4. Regnskap for 2016
 5. Innkomne forslag;
  1. Endring av lovnorm/vedtekter Bodø Ride- og Kjøreklubb
  2. Ridehall Hunstad
  3. Samarbeid med Bodø Travlag
  4. Arbeid med Bodø Kommune (samlokalisering)
  5. Leie av hall/halleie, hest/rytter/familie.
  6. Forslag fra pkt 2
 6. Fastsettelse av kontingent for 2017
 7. Budsjett for 2017
 8. Valg
  1. Styret
  2. Valgkomitè

 

 1. Avslutning

Protokoll

 

Protokoll fra årsmøte 2016 i Bodø Ride- og Kjøreklubb

Bodø, 15. mars 2017

 

 

Sak 1.      Godkjenne de stemmeberettigede

 

Tilstede ___ stemmeberettigede ved starten av møtet.

 

 

Følgende hadde ordet i saken;

 

 

 

 

 

 

Sak 2.      Godkjenne innkallingen og sakliste

       

        Innstilling:

 

        Innkallingen og sakliste godkjennes.

 

 

 

        Vedtak:

 

 1. Innkalling ble Godkjent/Ikke godkjent.

 

 1. Følgende tillegg ble gjort til saklisten

 

 1. Sakslisten ble Godkjent/Ikke godkjent. (evt tilføyelser fra medlemmer komme her ! Tilføyes i pkt 6)

 

 

        Følgende hadde ordet i saken;

 

Sak 3.      Velge dirigent/ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

 

        Innstilling:

        Ingen

 

Følgende hadde ordet i saken;

 

 

 

 

Vedtak:

 

Som dirigent/ordstyrer(e)      ble  ……………………………valgt

 

        Som sekretær                      ble  ……………………………valgt

.

        Til å skrive under protokollen  ble …………………………… og

 

………………………….  valgt

 

 

Sak 4.      Behandle regnskap for 2016

       

        Innstilling:

 

        Regnskap for 2016 Godkjennes

 

 

Følgende hadde ordet i saken;

 

 

 

 

       

 

        Vedtak:

 

- Regnskap for 2016 er Godkjent/Ikke godkjent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 5.      Behandle innkomne forslag og saker

 

 

Sak A; Endring av lovnorm/vedtekt Bodø Ride-og Kjøreklubb

        Forslaget er som følger:

 1. §6.1: For å ha stemmerett og være valgbar (...), vært medlem av idrettslaget i minst 3 måneder (NÅ: 6 måneder)
 2. §13.2: Årsmøtet innkalles av styret med minst 6 ukers varsel direkte til medlemmene (NÅ: 4 uker)
 1. (...) i så fall skal det fremgå av at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest 3 uker før årsmøtet. (NÅ: 1 uke)
 2. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest 4 uker før årsmøtet. (NÅ: 2 uker).
 3. Fullstendig saksliste og andre nødvendige sakspapirer med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest 3 uker før årsmøtet. (NÅ: 1 uke)
 1. §15 punkt 10. Foreta følgende valg:
 1. Leder og nestleder velges annethvert år.
 2. I tillegg velges 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Varamedlemmene velges for ett år av gangen. To av styremedlemmene er på valg hvert år.
 3. Som den står.
 4. Det velges 1 revisor
 5. Som den står.
 6. Det velges valgkomitè med leder og to medlemmer. Valgkomitè velges for ett år av gangen.

 

 

Følgende hadde ordet i saken;

 

 

 

 

        Vedtak:

               

 

        Sak B; Ridehall Hunstad

 

        Følgende hadde ordet i saken;

 

 

 

 

        Vedtak:

 

 

        Sak C; Samarbeid med Bodø Travlag

 

        Følgende hadde ordet i saken;

 

 

 

        Vedtak:

 

       

        Sak D; Arbeid med Bodø Kommune(samlokalisering)

       

        Følgende hadde ordet i saken:

 

 

        Vedtak:

 

 

        Sak E; Leie av hall, halleie (hest/rytter/familie)

 1. Om halleien skal følge hest eller rytter.

       

        Følgende hadde ordet i saken:

 

        Vedtak:

 

 

        Sak F; Forslag fra punkt 2

 

        Følgende hadde ordet i saken:

 

 

 

        Vedtak:

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 6.      Fastsette medlemskontingent 2018

       

        Innstilling:

 

Styret foreslår at medlemskontingenten skal beholdes som den er med;

 

Junior: Kr. 200.-, Senior: Kr. 300.-, Familie: Kr. 400

 

Følgende hadde ordet i saken;

 

 

 

 

        Vedtak:

 

- Medlemskontingent for 2017 er Godkjent/Ikke godkjent

 

 

 

Sak 7.      Vedta klubbens budsjett(er)

       

Innstilling:

 

        Budsjett(er) for 2017 Godkjennes (Klubb og Hall/Bane)

 

Følgende hadde ordet i saken;

 

 

 

 

 

        Vedtak:

 

 1. Budsjett(er) ble Godkjent/Ikke godkjent.

 

 1. Budsjett(er) for 2017 godkjennes med følgende tilføyelser;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 8. Valg

       

 1. Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:

   1. Leder: Katarina Brorsgård (ikke på valg)
   2. Nestleder: Ann-Lisbeth Lieng (ny 2år)
   3. Styremedlem: Maiken Fjeld-Engh (ny 2år)
   4. Styremedlem: Miriam Teigen (ny 2 år)
   5. Styremedlem: Line Pedersen (ikke på valg)
   6.     Styremedlem: Cicilie Knutsen (ikke på valg)
   7. Varamedlem: Marianne Bergene (ny 1 år)
   8. Varamedlem: Elin Krane (ny 1 år)
   9.     Junior styremedlem: Synne Strømsvik (ny 2 år)
   10.     Varamedlem JR:

 

 

 1. Følgende kandidater er foreslått på årsmøte;

 

    1. Styremedlemmer:   

 

 

        1. Varamedlemmer:    

 

 

    1. Styremedlem JR:

 

 

 

 

Følgende hadde ordet i saken;

 

 

 

 

 

Vedtak/Valg:

    1. Styremedlem:   __________________
   2. Styremedlem:   __________________
   3. Styremedlem:   __________________
   4. Varamedlem:   __________________
   5. Varamedlem:   __________________
   6.     Styremedlem JR:     __________________
   7. Styremedlem JR: __________________

.

 

 

        c) Valgkomiteens innstilling på leder:

 

        Ikke på valg.

       

        Følgende hadde ordet i saken;

 

 

 

 

Vedtak/Valg:

 

        ___________________ ble valgt til leder.

 

       

       

        d) Valgkomité (forslag):

       

Frank Teigen

Merethe Edvardsen

Nina Engmark

 

 

Vedtak:

___________________

___________________

 

 

 

 

 

Underskrift av Protokoll

 

 

        Dato: 15/3-2017

 

___________________               ______________________

Sign                                         Sign

 

 

___________________               ______________________

Navn med blokkbokstav              Navn med blokkbokstav

 

 

Regnskap og budsjett

Regnskap og budsjett kommer senere hjemmesiden ikke støtter formatet og blir uleselig per nå.

Innkalling årsmøte

Innkalling til årsmøte I Bodø Ride-og Kjøreklubb. Møtet blir avholdt onsdag 15.03.17 kl 19.00 på Orion Pizza i Sjøgata, 2 egt. Det vil først avholdes årsmøte og deretter skal vi spise pizza. Forslag på saker som ønskes tatt opp på møtet, må sendes styret senest 01.03.17 til  :[email protected].com.
Medlemskontigent må være betalt i forkant av årsmøtet for å være stemmeberettiget.

Vel møtt til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret Bodø Ride-og Kjøreklubb

Magasinet Hestesport!

Hei alle medlemmer av Bodø Ride- og Kjøreklubb!


Vi har nå vært i kontakt med magasinet Hestesport, og har endelig kommet til en løsning slik at våre medlemmer skal få bladet igjen.
Vi ønsker dermed at dere sender Maiken Fjeld-Engh en mail ([email protected]), med deres oppdaterte adresse. Dette for at magasinet skal få sendt ut bladet til rett adresse. 


Det vil bli sjekket opp mot medlemskontigent fra nyåret, slik at alle får mulighet å motta magasinet fra 2017. 


Mvh
Styret i Bodø Ride- og Kjøreklubb

Lise trening høsten 2016

Da er høstens lisetreninger klare og blir på følgende datoer: 
* 17-18.sept 
* 29-30.okt 
* 26-27.nov 

Påmelding snarest til Katarina Brorsgård, enten på Mail ([email protected]) eller på Facebook.

Priser: 
 To og to på time, 45 minutter, 650kr(ikke medlem av BRKK 700kr) 
 Alene på time, 40 minutter, 850kr (ikke medlem av BRKK 900kr) 

Påmeldingen er økonomisk bindende. 
Påmeldinger til alle 3 treningene blir prioritert hvis full trening. 
Det blir satt opp venteliste ved behov. 

 Treningene blir i ridehallen på Hunstad. 
 Ønsker om tidspunkt for trening må være meldt fra om snarest!

2 dagers distrikstsstevne i Dressur! 

Helgen 28.05.16 og 29.08.16 var det duket for 2 dagers dressurfest på Stall Holand. Distriktsstevne i dressur ble arrangert. Fra klubben vår hadde vi 3 representanter ute i klassene. Katarina Brorsgård og Rovijan deltok i LC og LB i løpet av disse to dagene, Rinda Rustebakke og Rinkenæs Challenge deltok i LB begge dager, og Maiken Fjeld-Engh og Bruntespenter deltok i LC begge dager.


Vi ønsker å gratulere jentene med fine runder gjennom stevnehelgen! 

Vi presenterer - Beiteleie av Ridehallen!

Da er det endelig sommer! Med sommer kommer også beitesesongen, og med dette har vi i Bodø Ride- og Kjøreklubb glede å meddele at vi innfører en ny type sesongleie for vår ridehall.

Det vil nå være mulig å betale halvårsleie for å låne hallen så ofte du vil i beitesesongen. 


Beite-leie.

Pris: 750 kr.

Periode: 01.06.2016 til 30.09.2016


Marker betalingen med "Beite-leie, Halvårs, Fornavn-Etternavn".

Dette betales forskuddsvis til kontonummer: 1503 18 91180


Ved spørsmål ang dette, ta kontakt med Maiken Fjeld-Engh på Facebook, sms eller mail.
Mail: [email protected]
Tlf: 93 43 80 67
Hoppende glade på Solveig-trening!

Nok en flott treningssamling for Solveig Karstensen Aarnes er over. Det har vært en morsom og lærerik samling for store og små. Denne gangen fikk rytterne teste seg på å litt gymnastikk hopping i en serie, samt brutte linjer og en bane. De fleste red med et stort smil om munnen, så jeg tror vi kan trygt si at både hester og ryttere har kost seg! 

Under denne treningen har vi vært så heldige å hatt egen fotograf som har filmet litt fra øktene. Dette for å vise dere hva som skjer på Solveig-trening, og for å vise dere hvor gøy ekvipagene har hatt det! 

Håper filmen faller i smak, også håper vi på å se deg på neste trening - enten som tilskuer eller rytter! 


Tekst: 08.05.16

Foto/Video: Maiken Fjeld-Engh

Solveig-trening 04.05 - 05.05

Onsdag 04.05 og torsdag 05.05 er det tid for ny Solveig trening på Stall Valle. Det er meldt på noen nye ekvipager, som vi selvsagt ønsker hjertelig velkommen til trening! Vi i BRKK gleder oss til nok en trening, og håper ekvipagene gjør det samme.

Det er ønske om at de som rir første time onsdag kommer 30 min før timen for å hjelpe til med å bygge opp på banen, samt at siste time torsdag blir igjen å hjelper til med å bygge ned. 


Oppsett for onsdag og torsdag blir som følger:

Onsdag 4 Mai


Gruppe 1, kl 19.45:

Line Pedersen/ Alecto
Cicilie Knutsen/ Chack
Sølvi Pedersen/ Contine
Hilde Hansen/ Charlie Chokolate


Gruppe 2, kl 20.45:

Celine Kristiansen/ Sweet Warrior
Sigrid Elise Kristensen/ Montana
Hannah Hammernes/ Tark


Torsdag 4 Mai:


Gruppe 1, kl 10.00- 11.15:

Cicilie Knutsen/ Chack
Line Pedersen/ Alecto
Therese Amalie Johansen/ 4 socks
Johanne Djupvik/ Sirius


Gruppe 2, kl 11.15-12.30:

Sølvi Pedersen/ Continue
Hilde Hansen/ Charlie Chokolate
Celine Kristiansen/ Sweet Warrior
Christine Alvestad Eide/ Don Carlos


Gruppe 3, kl 12.30- 13.45:

Sigrid Elise Kristensen/ Montana
Vilja Dreyer/ Winzent
Marit Amundsen/ Moonshadow
Hannah Hammernes/ Tark


Håper alle ekvipagene får en flott trening!


Tekst: 03.05.16
Foto: Maiken Fjeld-Engh

Flott gjennomført spranghelg!

I helgen har det vært sprangtrening for Solveig Karstensen Aarnes. Det har vært en rekke ryttere og hester, med forskjellig erfaring og nivå, på timene. Det har vært ekvipager fra Holand Hestesporstklubb, Salten Hestesportsklubb og Bodø Ride- og Kjøreklubb. Hester og ponnier, unge og eldre hester. 

Det var tydelig at læringskurven har pekt oppover blant ekvipagene, for det var god utvikling i både hester og ryttere fra fredag til søndag. God stemning og smil har fylt ridehallen på Valle mens ekvipagene har tatt utfordringene på strak arm. 


Vi ønsker å si tusen takk til Solveig som tok turen opp til Bodø, og gjennomførte en kjempe flott trening på Stall Valle. Nå er det bare å glede seg til neste trening, med enda mer lærdom og glede. 


Dato: 25.04.2016
Foto: Maiken Fjeld-Engh

Sprangtrening for Solveig Karstensen Aarnes

Til helgen er det nok et arrangement i regi av Bodø Ride- og Kjøreklubb, det er tid for trening for en tilbakevendende Solveig Karstensen Aarnes. Solveig holder til på Stall Vest, i Stavanger. Dette blir den første treningen hun holder i Bodø, og har planlagt 2 treninger til i året 2016. (Timeplan for helgen står nederst i innlegget)


Solveig har vært, og er fortsatt, aktiv i miljøet i Norge. Tidligere har hun drevet Nesodden ridesenter, tatt ridelærerutdannelsen på Starum, jobbet i England, og drevet anlegget til Brunlanes og Stavern rideklubb. Nå har hun og Morten Aarnes bygget opp Stall Vest, og driver dette ridesenteret. Hun underviser blant annet de unge lovende sprangrytterne ved WANG Toppidrettsgymnas, og vi anser dette som en trening for de som både ønsker å lære mer og de som ønsker å utvikle seg videre. Hun er dyktig på å tilpasse nivået til den enkelte rytter og hest. 


Link til Stall Vest: www.stallvest.no

Helgens timeplan for hester og ryttere blir som følger:


Fredag:

* Gruppe 1 kl 17.00:

Cicilie Knutsen/ Chack
Elin Pettersen/ Jolie
Espen Krogh/ Chakira
Rinda Rustenakke/ Rinkenæs' Challenge


* Gruppe 2 kl 18.00:

Sigrid Elise Kristensen/ Montana
Therese Amalie Johansen/ 4 Socks
Hanne Therese/ Nemi
Marit Alice Amundsen/ Moonshadow


* Gruppe 3 kl 19.00:

Christine Alvestad Eide/ Don Carlos
Sølvi Pedersen/ Contine
Celine Kristiansen/ Sweet Warrior
-------------------------------------

Lørdag:

* Teori kl 14.00


* Gruppe 1 kl 15.00:

Cicilie Knutsen/ Chack
Elin Pettersen/ Jolie
Espen Krogh/ Chakira
Rinda Rustenakke/ Rinkenæs' Challenge


* Gruppe 2 kl 16.00:

Christine Alvestad Eide/ Don Carlos
Sølvi Pedersen/ Contine
Celine Kristiansen/ Sweet Warrior


* Gruppe 3 kl 17.00:

Sigrid Elise Kristensen/ Montana
Therese Amalie Johansen/ 4 Socks
Hanne Therese/ Nemi
Marit Alice Amundsen/ Moonshadow
----------------------------------------
Søndag:

* Gruppe 1 kl 10.00:

Sigrid Elise Kristensen/ Montana
Therese Amalie Johansen/ 4 Socks
Hanne Therese/ Nemi
Marit Alice Amundsen/ Moonshadow


* Gruppe 2 kl 11:

Christine Alvestad Eide/ Don Carlos
Sølvi Pedersen/ Contine
Celine Kristiansen/ Sweet Warrior


* Gruppe 3 kl 12:

Cicilie Knutsen/ Chack
Elin Pettersen/ Jolie
Espen Krogh/ Chakira
Rinda Rustenakke/ Rinkenæs' Challenge


Håper dere får en strålende treningshelg!


Dato: 21.04.2016

Foto: Maiken Fjeld-Engh.

Flott stevnehelg på Stall Valle! 

En flott stevnehelg er nå over.

Det har vært en helg fylt med flotte ekvipager fra Holand Hestesportsklubb, Salten Hestesportsklubb, Fauske Kjøre og Rideklubb, Meløy Hestesportslag, Malvik Rideklubb og Bodø Ride- og Kjøreklubb. 

Under dressuren (lørdag 16.04) var det 7 ekvipager fra BRKK til start. Her tok blant annet Katarina og Rovijan en flott tredjeplass under LC:3 Hest! I LB:1 fikk nok en BRKK ekvipage av med plassering, Rinda og Rinkenæs' Challenge fikk tredjeplass.

Under sprangen (søndag 17.04) var det 3 ekvipager fra BRKK ut, og hele 5 av BRKK's hester stilte opp i bom på bakke med en rekke flotte håpefulle ryttere på ryggen. Nemi loset 5 ryttere trygt og godt rundt banen, søte Snuppsi gikk med 2 ryttere, flotte Ikaros loset 7 ryttere rundt, Vetleborken kosa seg med sine 4 ryttere, og Bruntespenter gjennomførte en fin runde med en rytter. Hanne-Terese og Nemi fikk en strålende andreplass under 80 cm feil og stil! 


Vi i BRKK's styre ønsker å si tusen hjertelig takk for alle som deltok, til dere som jobbet med oss som frivillige under hele stevnet, til de flotte kakebakerne våre, banemannskap, og de flotte frivillige som hjalp til når sprangbanen skulle ned i dag, søndag. De frivillige har så utrolig mye å si for at ting blir ryddig, og klart, hurtig. 


Nok en gang - tusen hjertelig takk for en strålende stevnehelg! 

I galleriet under vil dere få se noen bilder av våre stilige ekvipager under dressurklassene. 


Dato: 17.04.2016
Foto: Lisa Prestøy Eriksen / Maiken Fjeld-Engh.

Startlistene er ute!

Nå er det under 24 timer igjen til stevnestart på Stall Valle! 

Det er tid for å klargjøre utstyret, vaske tøy, vaske hester og flette de fine! Startlistene ligger nå ute på HorsePro, både for dressuren i morgen og sprangen på søndag. 

Dere er hjertelig velkomne til Stall Valle som tilskuere! 


Link til startlister:

- Dressur: http://www.horsepro.no/index.php?r=show/event/event&eventId=11676#theCompetitionList

- Sprang: http://www.horsepro.no/index.php?r=show/event/event&eventId=11677#theCompetitionList


Dato: 15.04.2016

Velkommen til sesongstart for BRKK

Da er det snart duket for å børste støvet av stevnedrakten og hive seg rundt. Det er snart klart for sesongens første stevne i regi av Bodø Ride- og Kjøreklubb! 


Hele 8 flotte representanter fra BRKK skal ut i dressur (lørdag) og / eller sprang (søndag). 

I dressurens klasser på lørdag stiller det 7 ekvipager fra BRKK. I sprangen på søndag stiller 3 ekvipager.

Mens i showklassen Bom på bakke stiller det hele 5 hester fra klubben. Disse er Ikaros, Nemi, Vetleborken, Snuppsi og Bruntespenter. 


Alt ligger til rette for en fantastisk stevnehelg på Stall Valle (se kart). Med klasser for alle og enhver, både rekrutteringsklasser og høyere klasser i dressur og sprang. Klubben stiller med kiosk, så det er fult mulig å kjøpe forfriskninger i løpet av stevnedagen.


Er vi klare for sesongens første stevne? JA! 

Kom en, kom alle, her er dere hjertelig velkommen! 


Dato: 07.04.2016
Foto: Maiken Fjeld-Engh

Vallhaugveien

Nettbooking av ridehallen

Vi i BRKK ønsker å nettbasere bookingen for ridehallen på Hunstad. 


Det har vært ønsket en form for online booking av Bodø Ride- og Kjøreklubb sin ridehall. Og nå har vi tatt grep. Det er opprettet en gruppe på facebook, hvor dere kan kontakte Maiken ved booking. Dette skal bli på lik måte som boka som ligger der nå fungerer, bare vi digitaliserer denne.
Det ligger en fil ute, med alle timer som er skrevet ned per i dag (04.04.16). Denne filen kan redigeres på PC / Mac.
Er du på mobil kan det kommenteres i kommentarfeltet UNDER filen når du ønsker å booke hallen. De samme reglene for booking gjelder digitalt som ved boka. De kommentarene som kommer vil bli redigert inn i filen, slik at det alltid er oppdaterte lister.
Ved avbestilling kan dette også gjøres ved å kommentere under filen.
Bakgrunn for at vi ønsker å prøve å digitalisere bookingen er da vi ser dette mer effektivt for hallen. Det er ikke alltid alle har mulighet å reise i hallen for å avbestille sin time, derfor kan dette gjøres enkelt på nett ved en kommentar, så fikses det.

For spørsmål, eller henvendelser, kan Maiken Fjeld-Engh kontaktes på mld på Facebook,

 tlf (93 43 80 67) eller per mail ([email protected]Regler for ridehallen står til høyre for denne bolken!


Gruppa er (kan også trykke på Facebook-ikonet over innlegget):
https://www.facebook.com/groups/1543794479250481/

REGLER FOR HALL!


NB!!! 

Det er PERSONLIG pris, det vil si at om du har betalt hel/halvårs leie er dette DIN leie. Andre som rir din hest må betale halleie selv!

Priser:

  Per time, per ekvipasje: 150 kr

  Halvårsleie:                    900 kr

  Helårsleie:                      1700 kr


Arrangementsleie:

  Dagsleie:                       400 kr

  Helg lørdag og søndag:   700 kr

Helårs og halvårsleie følger kalenderåret.

1. halvår er fra 1/1-31/6 

2. halvår er fra 1/7-31/12

Disse betales forskuddsvis.

Kontonummer: 1503 18 91180

Hallen kan kun bookes 2 timer sammenhengende.


Det er ikke ønskelig at hestene får rulle i ridehallen, dette er pga at

hestene vil rulle der vi allerede har problemer med groper i ridebanen.

Når du har brukt ridehallen, skal ALL møkk fjernes. Trillebåren skal tømmes, slik at den er tom når neste mann skal bruke den. Møkk skal

tømmes mellom ridehallen og togbanen, så langt ut som mulig. 
Årsmøte (15/3-16)

  Da har vi avholdt årsmøte og styret er nå følgende:

 Katarina Brorsgård(leder),

Marianne Bergene(nestleder),

Hanne-Terese S. Fagerli(styremedlem),

Miriam Lillevik Teigen(styremedlem),

Cicilie Knutsen(styremedlem),

Line Pedersen(styremedlem/kasserer),

Ann-Lisbeth Lieng(vara),

Maiken Fjeld-Engh(vara), 

Synne Strømsvik(juniormedlem)

 

 

Valgkomitè: Frank Teigen, Merethe Edvardsen og Nina Engmark.

 

 

 

Lisetrening mars (01/3-16)

 Husk penger i konvolutt, merket med navn og sum!

Husk også å ta opp møtt etter din egen hest, både i ridehallen og utenfor. 

 

 

LØRDAG 5. MARS

Klokkeslett

Hest/rytter

Annet

09.30-10.00

Tine Vestby/Masai

Dressur

10.15-10.45

Nora Rebni/Borken

Dressur

11.00-11.45

Maiken Engh/Spenter

Katarina Brorsgård/Rovijan

Dressur

12.00-12.40

Iselin Eliassen/Cosette

Dressur(Alene)

13.00-13.45

Vanja Eliassen/Cosette

Marita Hammernes

Bomtrening

14.00-15.30

PAUSE

 

15.30-15.40

Oppbygging sprang

 

15.40-16.15

Hanne-Terese/Nemi

Sprang(Alene)

16.15-16.20

Nedbygging sprang

 

16.30-17.15

Marit Amundsen/Moon

Line Pedersen/Alecto

Dressur

 

 

SØNDAG 6. MARS

Klokkeslett

Hest/rytter

Annet

10.00-10.45

Nora Rebni/Borken

Tine Vestby/Masai

Dressur

11.00-11.45

Maiken Engh/Spenter

Katarina Brorsgård/Rovijan

Dressur

12.00-12.45

Marit Amundsen/Moon

Line Pedersen/Alecto

Dressur

13.00-14.30

PAUSE

Dressur

14.30-15.10

Iselin Eliassen/Cosette

Dressur(Alene)

15.15-16.00

Vanja Eliassen/Cosette

Marita Hammernes

Dressur

 

 

Årsmøte

 

 Årsmøte i Bodø Ride-og Kjøreklubb blir avholdt 15/3-16.

 Klokkeslettet er 19.30 og sted kommer vi tilbake til senere. 

Saker som ønskes tatt opp må sendes til styret innen 10/3-16.

Sendes til [email protected]

 

 

 

Lisetrening vår 2016 (16/1-16)

 

 

Det blir treninger på følgende datoer:

-          6-7 februar

-          5-6 mars

-          14-15-16 mai (3 dager)

-          18-19 juni

 

Denne perioden vil det bli gitt følgende muligheter:

     Helger med 2 treningsdager:

         - To og to på time, 45 minutter, 650kr

           (Ikke medlem av BRKK 700kr)

          - Alene på time, 40  minutter, 850kr

             (Ikke medlem av BRKK 900kr)

       Helgen med 3 treningsdager:

          - To og to på time, 45 minutter, 850kr

             (Ikke medlem av BRKK 900kr)

          - Alene på time, 40 minutter, 1050kr

             (Ikke medlem av BRKK 1100kr)

Prisene inkluderer halleie. For de som har betalt halleie(for 2016) til Bodø Ride-og Kjøreklubb, må det skrives i mailen om påmelding.

 

Påmelding via mailadresse: [email protected]

I påmeldingen må det opplyses om man vil ri alene, hvis ikke blir man satt opp to og to. Oppgi gjerne nivå, hvis du ikke har vært med på treningene tidligere. Hvis det er tidspunkter du ikke kan ri på, må jeg ha beskjed 10 dager før treningen, for da blir lista satt opp.

 

 Katarina

Lisetrening november (08/11-15)

 

 

LISETRENING

HUSK! Penger i en konvolutt/pose og merket med navn og beløp! 650kr for medlemmer, 700k for ikke-medlemmer(Ink halleie)

Ta opp møkk etter din hest både i ridehallen og på parkeringsplassen, SPESIELT hvis man parkerer ved kirka!

 

LØRDAG 14. NOVEMBER 2015

RYTTER/HEST

ANNET

09.00-09.45

Line Pedersen/Alecto

Marit Amundsen/Moon

Dressur

10.00-10.45

Iselin Eliassen/Shaitaan

Anne/

Dressur

11.00-11.45

Tine Vestby

Ellinor Olsen/Brautus

Dressur

12.00-12.45

Marita Hammernes/Zara

Hannah Hammernes/Tark

Dressur/bomtrening

 

 

PAUSE 12.45-14.00

 

14.00-14.45

Miriam Teigen/Riga 

Nora Rebni/Borken    

Dressur

15.00-15.30

Torill Nilssen/Cortina

Dressur

15.45-16.30

Katarina Brorsgård/Rov Maiken Engh/Spenter

Dressur

 

 

 

SØNDAG 15.NOVEMBER

RYTTER/HEST

ANNET

09.00-09.45

Iselin Eliassen/Shaitaan

Anne/

Dressur

10.00-10.45

Ellinor Olsen/Brautus

Tine Vestby

Dressur

11.00-11.45

Line Pedersen/Alecto

Marit Amundsen/Moon

Dressur

12.00-12.45

Katarina Brorsgård

Maiken Engh/Spenter

Dressur

 

PAUSE 12.45-14.00

 

14.00-14.45

Miriam Teigen/Riga

Nora Rebni/Borken

Dressur

15.00-15.30

Marita Hammernes/Zara

Dressur

15.45-16.15

Hannah Hammernes/Tark

Sprang

 

 

Lisetrening høst 2015

 

Da er Lisetreningene for høsten 2015 klart og det er satt opp to helger denne gangen.

Datoer for treningene er:

 

  3-4 oktober

  14-15 november

 

Påmelding skjer kun på mail til: [email protected], påmeldingen er bindende. 

 

 

Lisetrening 27-28 juni (22/6-15)

 

 LISETRENING

HUSK! Penger i en konvolutt/pose og merket med navn og beløp! 650kr for medlemmer, 700kr for ikke-medlemmer. 

Ta opp møkk etter din hest både i ridehallen og på parkeringsplassen, SPESIELT hvis man parkerer ved kirka!

  

LØRDAG 27. JUNI 2015

RYTTER/HEST

ANNET

09.00-09.45

Rebekka Asp/Rich

 

Dressur Ledig plass

10.00-10.45

 

Nora Rebni/Borken

Rinda Rustebakke   

Dressur

11.00-11.45

Katarina Brorsgård/

Maiken Engh/Spenter

Dressur

 

12.00-12.45

PAUSE

 

13.00-13.45

Ledig plass

 

Dressur Ledig plass

14.00-14.45

Line Pedersen/Alecto

Marit Amundsen

Dressur

15.00-15.45

Torill Nilssen/Cortina Cicilie Knutsen/Shakira

Dressur

 

 

 

 

 

 

SØNDAG 28. JUNI

RYTTER/HEST

ANNET

09.00-09.45

Rebekka Asp/Rich

 

Ledig plass

10.00-10.45

Line Pedersen/Alecto

Marit Amundsen

Dressur

11.00-11.45

Nora Rebni/Borken

Dressur

12.00-12.45

Katarina Brorsgård

Maiken Engh/Spenter

Dressur

Ledig plass 

12.45-13.45

Pause

 

14.00-14.45

Hanne-Terese/Nemi

Rinda Rustebakke

Dressur

 

15.00-15.45

Cicilie Knutsen/Shakira

Torill Nilssen/Cortina

Dressur

 16.00-16.30

 Lene Paulsen 

 

 16.45-17.15

 Lene Paulsen

 

 

 

Lisetrening 7-8 MARS (1/3-15)

 

 

HUSK! Penger i en konvolutt/pose og merket med navn og beløp!

Ta opp møkk etter din hest både i ridehallen og på parkeringsplassen, SPESIELT hvis man parkerer ved kirka!  

 

LØRDAG 7. MARS 2015

RYTTER/HEST

ANNET

09.00-09.45

Cicilie/Chakira

Rebekka Asp/

Dressur

10.00-10.45

 

Nora Rebni/Borken

Elin Pettersen/Jolie

Dressur

11.00-11.45

Line Pedersen/Alecto

Marit Amundsen

Dressur

11.45-12.45

PAUSE

 

13.00-13.45

Katarina Brorsgård/Rov

Rinda Rustebakke

Dressur

14.00-14.45

Hilde Hansen/Charly

Marita Hammernes/zara

Dressur

15.00-15.45

Maiken Engh/Spenter

Marthe Hansen/Tyra

Dressur

16.00-16.45

Hanne-Terese/Nemi

Torill Nilssen/Cortina

Dressur

 

 

 

SØNDAG 8. MARS

RYTTER/HEST

ANNET

09.00-09.30

Bygging av bane

Sprang

09.30-10.30

Cicilie/Shakira

Rebekka Asp/

Hanne Terese/Nemi

Sprang

10.45-11.30

Nora Rebni/Borken

Elin Pettersen/Jolie

Sprang

11.45-12.30

Line Pedersen/Alecto

Marit Amundsen

 Sprang

12.30-12.45

Bygge ned bane

 

12.30-13.30

PAUSE

 

13.45-14.30

Maiken Engh/Spenter

Marthe Hansen/Tyra

Dressur

14.45-15.30

Katarina Brorsgård

Marita Hammernes/zara

Dressur

15.45-16.30

Torill Nilssen/Cortina

Rinda Rustebakke

Dressur

  

 

 

Lisetrening 14-15 FEBRUAR (9/2-15)

 
 

HUSK! Penger i en konvolutt merket med navn og beløp! 

Ta opp møkk etter din hest både i ridehallen og på parkeringsplassen, SPESIELT hvis man parkerer ved kirka!

 

LØRDAG 14. FEBRUAR

RYTTER/HEST

ANNET

09.00-09.45

Katarina Brorsgård/Rov

Rinda Rustebakke

Dressur

10.00-10.45

 

Hilde Hansen/Charly

Torill Nilssen/Cortina

Dressur

11.00-11.45

Nora Rebni/Borken

Katarina Brorsgård/Frigg`n

Dressur

11.45-12.45

PAUSE

 

13.00-13.45

Elin Pettersen/Jolie

Rebekka Asp/

Dressur

14.00-14.45

Line Pedersen/Alecto

Marit Amundsen

Dressur

15.00-15.45

Jofrid Bergslid/Muskelm

Marthe Hansen/

Dressur

16.00-16.45

Tone Johansen/ME

Maiken Engh/Spenter

Dressur

 

 

 

SØNDAG 15. FEBRUAR

RYTTER/HEST

ANNET

09.00-09.45

Jofrid Bergslid/Muskelm

Marthe Hansen/

Dressur

10.00-10.45

Torill Nilssen/Cortina

Hilde Hansen/Charly

Dressur

11.00-11.45

Line Pedersen/Alecto

Marit Amundsen

Dressur

12.00-12.45

PAUSE

 

13.00-13.45

Katarina Brorsgård

Rinda Rustebakke

Dressur

14.00-14.45

Maiken Engh/Spenter

Tone Johansen/ME 

Dressur

14.45-15.15

Bygge sprangbane

 

15.30-16.15

Elin Pettersen/Jolie 

Rebekka Asp/

Sprang

 16.30-17.15

Nora Rebni//Borken

Signe Pedersen Sarina 

  
 
 
 
Årsmøte (20/1-15)

 

Bodø Ride-og Kjøreklubb minner om årsmøte 18 februar, klokken 19.00, på Bodø Travbane, i klubbhuset(på stall-siden)

 

 

Lisetrening 24-25 JANUAR (19/1-15)

 

HUSK! Penger i en konvolutt merket med navn og beløp!

Ta opp møkk etter din hest både i ridehallen og på parkeringsplassen, SPESIELT hvis man parkerer ved kirka!  

 

LØRDAG 24. JANUAR

RYTTER/HEST

ANNET

09.00-09.45

Hilde Hansen/Charly

Torill Nilssen/Cortina

Dressur

10.00-10.45

 

Katarina Brorsgård/ Rinda Rustebakke

Dressur

11.00-11.45

Nora Rebni/Borken

Maiken Engh/Spenter

Dressur

11.45-12.45

PAUSE

 

13.00-13.45

Cicilie Knutsen/Shakira

Rebekka Asp/Sara

Dressur

14.00-14.45

Line Pedersen/Alecto

Marit

Dressur

15.00-15.45

Jofrid Bergslid/Muskelm

Marthe Hansen/

Dressur

15.45-16.15

Bygging av sprangbane

 

16.15-17.00

Lilly Engmark/Caressini

Eva Strømsnes/Tempo

Sprang

                                                                           

 

SØNDAG 25. JANUAR

RYTTER/HEST

ANNET

09.00-09.45

Lilly Engmark/Caressini

Eva Strømsnes/Tempo

Sprang

10.00-10.30

Cicilie Knutsen/Shakira

Sprang

10.45-11.30

Nora Rebni/Borken

Rebekka Asp/Sara

Sprang

11.30-11.45

Bygge ned sprangbane

 

12.00-12.45

Signe Pedersen

Hilde Hansen/Charly

Dressur

12.45-13.45

PAUSE

 

13.45-14.30

Line Pedersen/Alecto

Marit

Dressur

14.45-15.30

Katarina Brorsgård

Maiken Engh/Spenter

Dressur

15.45-16.30

Jofrid Bergslid/Muskelm

Marthe Hansen/

Dressur

17.30-18.15

Torill Nilssen/Cortina

Dressur

 

 

 

 

  

Årsmøte (1/1-15)

 

Bodø Ride-og Kjøreklubb inviterer alle medlemmer til årsmøte, på Bodø Travbane, i klubbhuset(på stall-siden), tirsdag 18.  februar, klokken 19.00

 

 

GOD JUL!

 

 

Bodø Ride- og Kjøreklubb ønsker våre medlemmer

god jul og godt nytt år!

Lisetreninger våren 2015 (4/1-15)

 

Datoene for Lisetreningene våren 2015 er klar:


24-25. januar
14-15. februar
7-8. mars
25-26. april
23-24. mai
27-28. juni

Påmelding skjer kun på mail til [email protected]
 
Bindende påmelding. Tidligere ekvipasjer med fastplass har fortrinn.
650kr for medlemmer av Bodø Ride-og Kjøreklubb, 700kr for ikke-medlemmer(lørdag og søndag)

 

Man kan melde seg på fra gang til gang og det blir satt opp venteliste hvis fullt.


 
Lisetrening 22-23. november! (17/11-14)

 

 

 

LØRDAG 25. OKTOBER

RYTTER/HEST

ANNET

 

 

 

 

13.30-14.15

 Lisa Eriksen/Mille

Katarina Brorsgård

 

 

 

 

 

 

Dressur (Torill)

14.30-15.15

Cicilie Knutsen/Chakira

Rebekka Asp/Sara

 

 

 

 

 

 

 

Dressur

 

15.30-16.15

Sølvi Pedersen/Continue

Ronja Hammernes

Dressur/BOMTRENING

 

 

16.30-17.15

Marthe Hansen/Tyra

Jofrid /Muskelmann

 

 

 

Dressur

 

17.30-18.15

Line Pedersen/Alecto

Nora Rebni/Borken

 

 

 

Dressur

18.30-19.00

Rinda Rustebakke

 

 

                                                                           

 

 

SØNDAG 26. OKTOBER

RYTTER/HEST

ANNET

09.00-09.45

Marthe Hansen/Tyra

Jofrid Bergslid/Muskelmann

Dressur

10.00-10.45

Katarina Brorsgård

Maiken Engh/Spenter

Dressur

 

11.00-11.45

Line Pedersen/Alecto

Rinda Rustebakke/

Dressur

 

12.00-12.30

Lisa Eriksen/Mille

Dressur(Torill)

12.45-13.30

Ronja Hammernes

Rita Dahle/ Sonny

Dressur/bomtrening

 

13.30-14.15

PAUSE

Bygging sprang 14.15-14.30

 

14.30-15.30

Lilly Sandberg/Caressini

Sølvi Pedersen/Continue

Eva Strømstad/Tempo

Sprang

 

15.45-16.30

Cicilie Knutsen/Chakira

Sprang

16.45-17.30

Nora Rebni/Borken

Rebekka Asp/Sara

Sprang

 

 

Husk penger i en konvolutt merket med navn og beløp!!

Husk også å møkke etter din ridetime! Da slipper det å bli masse dritt liggende i hallen.

Tanntekniker

 

Tanntekniker Mattias Nilsson kommer til Bodø helgen uke 50

Tannbehandling

Grunnpris 1000 kr

Medisin ca. 350 kr

+ Balanse (100-200 kr)

(+ evt tanntrekk)

+ Spleis på reise for tanntekniker

 

 Medlemmer av Bodø Ride -og Kjøreklubb har 10% avslag på behandlingskostnadene denne gangen.

Med på turen er tanntekniker Mattias Nilsson + Veterinær Nina Maasø Det vil bli mulighet for vaksinasjon.

Førstemann til mølla, begrenset antall plasser. Han skal rekke over Bodø, Tverlandet og Meløy.

 

Ta kontakt med Miriam Teigen 95151043/ [email protected]

 

 

Endn 

f

 

 

 

 

 

 

 H

 

Tanntekniker

Mattias Nilsson kommer til Bodø helgen uke 50

Tannbehandling
Grunnpris 1000 kr
Medisin ca. 350 kr
+ Balanse (100-200 kr)
(+ evt tanntrekk)
+ Spleis på reise for tanntekniker
Medlemmer av Bodø Ride -og Kjøreklubb har 10% avslag på behandlingskostnadene denne gangen.
Med på turen er tanntekniker Mattias Nilsson + Veterinær Nina Maasø
Det vil bli mulighet for vaksinasjon
Førstemann til mølla, begrenset antall plasser. Han skal rekke over Bodø, Tverlandet og Meløy.
Ta kontakt med Miriam Teigen 

95151043/ [email protected]

 

 

 

 

Jsks

 

 

Tannbehandling
Grunnpris 1000 kr
Medisin ca. 350 kr
+ Balanse (100-200 kr)
(+ evt tanntrekk)
+ Spleis på reise for tanntekniker
Medlemmer av Bodø Ride -og Kjøreklubb har 10% avslag på behandlingskostnadene denne gangen.
Med på turen er tanntekniker Mattias Nilsson + Veterinær Nina Maasø
Det vil bli mulighet for vaksinasjon
Førstemann til mølla, begrenset antall plasser. Han skal rekke over Bodø, Tverlandet og Meløy.
Ta kontakt med Miriam Teigen 
Lisetrening (19/10-14)

 

LØRDAG 25. OKTOBER

RYTTER/HEST

ANNET

09.00-09.45

Katarina Brorsgård/Rovijan

 

Dressur

LEDIG PLASS

10.00-10.45

Cicilie Knutsen/Chakira

Rebekka Asp/Sara

Dressur

11.00-11.45

Lilly Sandberg/Caressini

Maiken Engh/Spenter

Dressur

12.00-12.45

Rinda Rustebakke

Line Pedersen/Alecto

Dressur

12.45-13.30

PAUSE

 

13.30-14.15

 

 

Ledig plass

14.30-15.15

Karen Elise/Winzent

Nora Rebni/Borken

Dressur

15.30-16.15

Hilde Hansen/Charly Chocolate

Torill Nilssen/Cortina

Dressur

 

                 

 

 

SØNDAG 26. OKTOBER

RYTTER/HEST

ANNET

09.00-09.45

Katarina Brorsgård/Rovijan

Maiken Engh/Spenter

Dressur

 

10.00-10.45

 

Dressur LEDIG PLASS

LEDIG PLASS

11.00-11.45

Rinda Rustebakke/

Line Pedersen/Alecto

Dressur

12.00-12.45

Torill Nilssen/Cortina

 

Dressur

LEDIG PLASS

13.00-13.45

PAUSE

 

14.00-14.45

Nora Rebni/Borken

Karen Marie/Winzent

Sprang

15.00-15.45

Lilly Sandberg/Caressini

Hanne Terese/Nemi

Sprang

16.00-16.45

Cicilie Knutsen/Chakira

Rebekka Asp/Sara

Sprang

 

 

Husk pengene i en konvolutt merket med NAVN OG BELØP!

STEVNE! (17/10-14)

 

Påmeldingen til dressurstevnet er åpen! Heng i å meld på!

Sprangen er snart klar til påmelding!

Lisetrening september (15/9-14)

 

LØRDAG 20. SEPTEMBER

RYTTER/HEST

ANNET

09.00-09.45

Katarina Brorsgård/Rovijan

Marita Hammernes

Dressur

10.00-10.45

Cicilie Knutsen/Chakira

Rebekka Asp/Sara

Dressur

11.00-11.45

Rinda Rustebakke

Line Pedersen/Alecto

Dressur

12.00-12.45

Lilly Sandberg/Caressini

Maiken Engh/Spenter

Dressur (Evnt. Bomarbeid)

12.45-13.30

PAUSE

 

13.30-14.15

Nora Rebni/Borken

Karen Elise/Wintzent

Dressur

14.30-15.15

Jofrid Bergslid/

Marthe Hansen/

Dressur

15.30-16.00

Hannah Hammernes/

Dressur (30min)

16.15-17.00

Hilde Hansen/Charly Chocolate

Torill Nilssen/Cortina

Dressur

 

                 

 

 

SØNDAG 21. SEPTEMBER

RYTTER/HEST

ANNET

09.00-09.45

Jofrid Bergslid/

Marthe Hansen/

Dressur

 

10.00-10.45

Nora Rebni/Borken

Maiken Engh/Spenter

Dressur

11.00-11.45

Rinda Rustebakke/

Line Pedersen/Alecto

Dressur

12.00-12.45

PAUSE

Dressur

13.00-13.45

Katarina Brorsgård/Rovijan

Torill Nilssen/Cortina

Dressur

14.00-14.30

Hannah Hammernes/

Dressur

15.00-16.00

Cicilie Knutsen/Chakira

Rebekka Asp/Sara

Karen Elise/Wintzent

 

Sprang

16.15-17.15

Lilly Sandberg/Caressini

Hanne Terese/Nemi

Hilde Hansen/Charly Choco

Sprang

 

 

 Legg pengene i en konvolutt merket med navn og beløp.

 

Husk bindende påmelding.

 

 

Lisetreninger høst 2014

 

Her er datoene for treningene som er satt opp for høsten 2014.

20-21 september

25-26 oktober

22-23 november

 

Hvis du vil være med send mail til [email protected]

De som har hatt fastplass blir prioritert.

De som har svart på mail er allerede med.

Påmeldingen er økonomisk bindende.

Lisetrening 30-31 august

 

LØRDAG 30. AUGUST

RYTTER/HEST

ANNET

09.00-09.45

Katarina Brorsgård/Rovijan

Maiken Engh/Spenter

Dressur

 

10.00-10.45

Espen Krogh/Chakira

Rebekka Asp/Sara

Dressur

11.00-12.00

Sølvi Pedersen/Continue

Eirin Didriksen/Carlos

Sprang

12.00-12.45

PAUSE

 

13.00-13.45

Lene Paulsen/Undrun

Siw Sortland/Nesti

Dressur

14.00-14.45

Nora Rebni/Borken

Line Pedersen/Alecto

Dressur

15.00-15.30

Hannah Hammernes/

Dressur

15.45-16.30

Marita Hammernes/Zara

Torill Nilssen/Cortina

Dressur

 

                                                                             

 

 

 

SØNDAG 31. AUGUST

RYTTER/HEST

ANNET

09.00-09.45

Lene Paulsen/Undrun

Siw Sortland/Nesti

Dressur

 

10.00-10.45

Espen Krogh/Chakira

Rebekka Asp/Sara

Dressur

11.00-11.45

Marita Hammernes/Zara

Line Pedersen/Alecto

Dressur

12.00-12.45

PAUSE

Dressur

13.00-13.45

Torhild Bentzen/Carlos

Sølvi Pedersen/Continue

Dressur

14.00-14.45

Nora Rebni/Borken

Jenny Madsen/

Dressur

15.00-15.45

Torill Nilssen/Cortina

Katarina Brorsgård/Rovijan

Dressur

 

 

 

LISTEN ER FORELØPIG OG DET KAN KOMME ENDRINGER

 

 

 

 

Lisetrening 11-12 juliFREDAG 11. juli

RYTTER/HEST

ANNET

10.00-10.45

Cicilie Knutsen/Shakira

Rebekka Asp/Sara

Dressur

TJØNNDALEN

11.00-11.45

Camilla Wilhelmsen/Sonny

 

Dressur

TJØNNDALEN

 

 

 

Ridehallen(ut dagen) 

 

15.00-15.45

Jofrid Bergslid

Marthe Hansen 

Dressur

16.00-16.45

 

Katarina Brorsgård/Rovijan

Lene Paulsen/ 

Dressur

17.00-17.45

Lilly Sandberg/Caressini

Sølvi Pedersen/Continue

Dressur

18.00-18.45

Trine Sætrum

Cathrine Holm

Dressur

 

19.00-19.45

Line Pedersen/Alecto

Charlotte Skaug/Borken

Dressur

 

 

LØRDAG 12. JULI

RYTTER/HEST

ANNET (Ridehallen)

10.00-10.45

Katarina Brorsgård/Rovijan

 Hilde Hansen/Charly

Dressur

11.00-11.45

Line Pedersen/Alecto

Charlotte Skaug/Borken

Dressur

12.00-12.45

Trine Sætrum

Cathrine Holm

Dressur

13.15-14.15

Sølvi Pedersen/Continue

Lilly Sandberg/Caressini

Maria ? /  

Sprang

14.30-15.15

Cicilie Knutsen/Shakira

Rebekka Asp/Sara

Sprang

 


Med vennlig hilsen Katarina, Bodø Ride-og Kjøreklubb

 

BRUKTMARKED! (25/6-14)

 

Bodø Travlags Ponnigruppe og Bodø Ride-og Kjøreklubb arrangerer

bruktmarked I KLUBBHUSET på travbanen SØNDAG 6. juli!!

Klokken 13.00-16.00!

Ta med alt du ikke bruker og selg det! Eller kom innom å se om du finner noe fint! 

 

Kafeèn vil være åpen!  

 

Velkommen til en flott kjøp-og salgdag! 

 

 

LISETRENING JULI! (24/6-14)

 
Lise kan ha trening 11-12 juli, fredag og lørdag. Det koster 650kr for medlemmer og 680kr for ikke-medlemmer, dette er inkludert halleie. 
 
Påmelding skjer kun på mail til [email protected]
 
 
 
Lisetrening JUNI (1/6-14)

 

LØRDAG 7. juni

Rytter/hest

Annet

09.00-09.45

Cicilie Knutsen/Shakira

Rebekka Asp/Sara

Dressur

10.00-10.45

Katarina Brorsgård

Sol Eirin Espe/Violetta

Dressur

11.00-11.45

Line Pedersen/Alecto

Nora Rebni/Borken

Dressur

11.45-12.30

PAUSE

 

12.30-13.15

Cathrine Holm/Missy

Trine Sætrum/Dahlia

Dressur (Marthe fastplass)

(Jofrid fastplass)

13.30-14.15

Lene Paulsen/Undrun

Siw Sortland/Nesti

Dressur

14.30-15.15

Torill Nilssen/Cortina

Anne/Rita/Sonny

Dressur

 

15.45-16.30

Lilly Sandberg Caressini

Sølvi Pedersen/Continue

Sprang

 

SØNDAG 8. juni

Rytter/hest

Annet

09.00-09.45

Cicilie Knutsen/Shakira Rebekka Asp/Sara

Sprang

 

10.00-10.45

Lilly Sandberg/Caressini

Sol Eirin Espe/Violetta

Sprang

11.15-12.00

Jofrid Bergslid/Tyrabest

Solveig Didriksen/Fantom Rols

Dressur

 (Marthe fastplass) 

12.00-12.45

PAUSE

 

12.45-13.30

Lene Paulsen/Undrun

Siw Sortland/Nesti

Dressur

13.45-14.30

Sølvi Pedersen/Continue

Anne/Rita/Sonny

Dressur

14.45-15.30

Line Pedersen/Alecto

Nora Rebni/Borken

Dressur

Charlotte fastplass) 

15.45-16.30

Katarina Brorsgård

Torill Nilssen/Cortina

Dressur

Husk nøyaktig beløp i konvolutt merket med navn og sum!

650kr for medlemmer og 680kr for ikke-medlemmer. (350/375 enkelttimer)

Ved brått frafall, gi beskjed på mail eller mobil til Katarina, 971 84 626
 
 
Lisetrening MAI (12/5-14)

 

SØNDAG 18. MAI

Rytter/Hest

Diverse

09.00-09.45

 

Cicilie Knutsen/Shakira

Rebekka Asp/Sara

Dressur

10.00-10.45

 

Rinda Rustebakke/Jenta

Lene Paulsen/Undrun(?)

Dressur

11.00-11.45

 

Sølvi Pedersen/Continue

Sol Eirin Espe/ Violetta

Dressur

11.45-12.30

PAUSE

 

12.30-13.15

 

Marthe Hansen/

Jofrid Bergslid/Fantom Rolls

Dressur

13.30-14.15

 

Charlotte Skaug/Borken

Katarina Brorsgård/Rovijan

Dressur

14.30-15.15

 

Torill Nilssen/Cortina

Line Pedersen/Alecto

Dressur

15.30-16.15

 

Rita Kolstad/Sonny

Lilly Sandberg/Caressini

Bomtrening

 

Enkelttimer: 350 kr for medlemmer, 375kr for ikke-medlemmer.

Betaling i konvolutt, merket med navn og beløp!! 

 

 

Temakveld: foring! (5/5-14)

 Da kjører vi i gang med et nytt foredrag!

Denne gangen er det om foring og det er Ann Lisbeth fra Felleskjøpet som kommer.

Det blir om foring generelt, både grovfor og kraftfor.

Foredraget vil vare i ca 1 time og så vil det være åpent for spørsmål og diskusjon etterpå. 

Mandag 19/5 klokken 19.00, i klubbhuset på Bodø Travbane. Gi gjerne en tilbakemelding på om du vil komme :) (tlf 97184626 eller Katarina Brorsgård på facebook)

Ta med småpenger, det vil bli salg av kaffe og noe å spise. 

50 kroner i inngang.

Hilsen Bodø Ride- og Kjøreklubb.  

 

 

Hva gjør du når uhellet er ute? (21/4-14)

 

Bodø Ride-og Kjøreklubb har ny temakveld onsdag 30. april klokken 19.00.

Denne gangen er temaet hva man kan gjøre hvis man selv eller andre faller av hesten og skader seg. Samt ulike andre skader om kan oppstå når man holder på med hest. Førstehjelpskurset er i Klubbhuset på Bodø Travbane og varer ca 1time og 30 minutter.

Kurset koster 100 kr per person og det er bindende påmelding.

Påmeldingsfristen er 27. april.

Påmelding via mail til: [email protected] 

 

STEVNE MAI (15/4-14)

Vi ser oss dessverre nødt til å avlyse stevnet vårt i mai, dette grunnet årstid og bane.  Dette er veldig beklagelig, men vi kommer sterkere tilbake med stevnet i AUGUST.

 

Med vennlig hilsen

Styret Bodø Ride-og Kjøreklubb 

 

Lisetrening (10/4-14)

 

 

Mandag 14. april

Rytter/hest

Annet

09.00-09.45

Cicilie Knutsen/Shakira

Katarina Brorsgård

Dressur

10.00-10.45

Lilly Sandberg/Caressini

Rita D. Kolstad/Sonny

Dressur/Bomtrening

 

 

 

 

 

 

16.15-16.45

 Marthe Hansen 

 Dressur

17.00-17.45

 Maja Kanstad

Kristine Lindgren 

 Dressur

18.00-18.45

Torill Nilssen/Cortina 

Marita Hammenes/Zara

Dressur

 

19.00-19.45

Siw Sortland/Nesti

Lene Paulsen/

Dressur

 

 

Tirsdag 15. april

Rytter/hest

Annet

09.00-10.00

Lilly Sandberg/Caressini

Rebekka Asp/SaraCicilie Knutsen/Shakira

Sprang

10.30-10.45

Line Pedersen/Alecto

Anne Kvammen/Sonny

Dressur

 

11.00-11.45

Katarina Brorsgård 

 

 

 

   
15.00-15.45

Marthe Hansen

Kathrine Simensen 

Dressur

16.00-16.45

Maja Kanstad

Kristine Lindgren 

Dressur

17.00-17.45

Hilde Hansen/Charly Chokolate

Eva Winther/Rutti 

Dressur

18.00-18.45

Torill Nilssen/Cortina

Marita Hammernes/Zara

Dressur

 

19.00-19.45

Siw Sortland/Nesti

Lene Paulsen

Dressur

 

 

 

Husk nøyaktig beløp i konvolutt merket med navn og sum!

650kr for medlemmer og 680kr for ikke-medlemmer. (350/375 enkelttimer) 

 

 

Lisetrening 22-23 mars (13/3-14)

 

 

LØRDAG 22. MARS

Rytter/hest

Annet

09.00-09.45

Sølvi Pedersen/ Comira

Sol Eirin Espe/Violetta

Dressur

10.00-10.45

Cicilie Knutsen/Shakira

Rebekka Asp/Sara

Dressur

11.00-11.45

Lilly Sandberg/Caressini

Rita D. Kolstad 

Dressur 

 

11.45-12.30

PAUSE

 

12.30-13.15

Marthe Hansen/Viking

Jofrid Bergslid/Muskelmann

Dressur

13.30-14.15

Kristine Lindgren/No Credit

Liv-Hanne Lindgren/Tyra 

Dressur(Katarina fastplass)

(Line fastplass)

14.30-15.15

Torill Nilssen/Cortina

Charlotte Skaug/Borken

Dressur

 

15.30-16.15

Siw Sortland/Nesti

Lene Paulsen/

Dressur(Torhild fastplass)

(Rinda fastplass)

 

 

 

SØNDAG 23. MARS

Rytter/hest

Annet

09.00-10.00

Lilly Sandberg/Caressini

Sol Eirin Espe/Violetta

Ronja Hammernes 

Sprang

 

10.15-11.15

Rebekka Asp/Sara

Charlotte Skaug/Borken

Sprang

 

11.45-12.30

Jofrid Bergslid/Muskelmann

Marthe Hansen/Viking

Dressur

 

12.30-13.15

Kristine Lindgren/No Credit

 

Dressur (Katarina fastplass)

(Line fastplass) 

13.15-14.00

PAUSE

 

14.00-14.45

Sølvi Pedersen

Marita Hammernes

Dressur

15.00-15.45

Torill Nilssen/Cortina

Anne Kvammen/Sonny

Dressur

 

16.00-16.45

Siw Sortland/Nesti

Lene Paulsen/

Dressur (Torhild fastplass)

(Rinda fastplass)

 

 

 

Husk nøyaktig beløp i konvolutt merket med navn og sum!

650kr for medlemmer og 680kr for ikke-medlemmer.  

 

 

 

KURS! (9/3-14)

Hei alle sammen!

Vi prøver å få et lite seminar om sår og sårstell med Sidsel Berg, veterinær ved Leangen. Det blir i morgen, mandag 10/3 klokken 19.30, i klubbhuset på Bodø Travbane. Gi gjerne en tilbakemelding på om du vil komme :) (tlf 97184626 elle Katarina Brorsgård på facebook)

50 kroner i inngang.

Hilsen Bodø Ride- og Kjøreklubb. 

 

 

Årsmøte

Da er det årsmøte for Bodø Ride -og Kjøreklubb bestemt, torsdag 13. mars. Avholdes i klubbhuset på Bodø Travbane, klokken 19.30. 

VEL MØTT!

 

Lisetrening FEBRUAR (1/2-14)

 

LØRDAG 15. FEBRUAR

Rytter/hest

Annet

09.00-09.45

Katarina Brorsgård

Lilly Sandberg/Caressini

Dressur

10.00-10.45

Cicilie Knutsen/Shakira

Torill Nilsen/Cortina

Dressur

11.00-11.45

Torhild Bentzen/Winzent

Rinda Rustbakke/Jenta

Dressur

11.45-12.45

PAUSE

 

12.45-13.30

Sol Eirin Espe/Violetta

Sølvi Pedersen/ Comira

Dressur

13.45-14.30

Cecilie K. Strand/Rigel

Anne Kvammen/Sonny

Dressur

14.45-15.30

Line Pedersen/Alecto

Maria Nyhagen/Renair 

Dressur

(Charlotte fastplass)

15.45-16.30

Siw Sortland/Nesti

Lene Paulsen 

Dressur (Jofrid fastplass)

(Marthe fastplass)

 

SØNDAG 16. FEBRUAR

Rytter/hest

Annet

08.45-09.30

Katarina Brorsgård/ Toria

Torill Nilsen/Cortina 

Dressur

(Charlotte fastplass) 

10.00-10.45

Lilly Sandberg/Caressini

Sol Eirin Espe/Violetta

Sprang

 

11.00-11.45

Cicilie Knutsen/Shakira

Rebekka Asp/Sara

Sprang

 

12.00-12.45

Sølvi Pedersen/Comira

Line Pedersen/ Alecto

Dressur

12.45-13.45

PAUSE

 

13.45-14.30

Torhild Bentzen/Winzent

Rinda Rustebakke/Jenta

Dressur

14.45-15.30

Cecilie K. Strand/Rigel

Anne Kvammen/Sonny 

Dressur

 

15.45-16.30

Siw Sortland/Nesti

Lene Paulsen

Dressur(Jofrid fastplass)

(Marthe fastplass)

 

Husk nøyaktig beløp i konvolutt merket med navn og sum!

650kr, for medlemmer og 680kr for ikke-medlemmer.  
 
 
 
Lisetrening januar (15/1-14)

 LØRDAG 18. januar

 

09.30-10.15

 

 

10.30-11.15

 

 

11.30-12.15

 

 

12.30-13.15

 

 

13.30-14.15

 

 

 

 Husk nøyaktig beløp i konvolutt merket med navn og sum!

 

 

 

Jofrid Bergslid/Muskelmann

Marthe Hansen/Viking 

 

Katarina Brorsgård/Toria

Rita Kolstad/Sonny 

  

Cecilie Strand/Rigel

Line Pedersen/Alecto

 

Torhild Bentzen/Winzent

Rinda Rustebakke/Jenta 

  

 Siw Sortland

Hilde Paulsen 

 

 

 Enkelttime: 350kr(medlem) 380kr(Ikke-medlem) Begge er inkludert halleie. 

 

 

Dressur 

 

 

Bomtrening/dressur

 

 

Dressur

 

 

Dressur

 

 

Dressur 

Treningsavgift ridehall (12/1-14)

Prisene for bruk av ridehallen er nå oppdatert, se meny "Ridehallen".

 

Lisetrening 2014 (12/1-14)

 

Hei alle sammen. Da er treningene for våren 2014 klar. Treningene blir følgende datoer:


18. januar, dagstrening lørdag
15-16 februar, lørdag og søndag
22-23 mars, lørdag og søndag
19-20 april, lørdag og søndag
18. mai, dagstrening søndag
7-8 juni, lørdag og søndag


De som har fastplass er:

Cicilie Knutsen
Rebekka Asp
Katarina Brorsgård
Charlotte Skaug
Sol Espe
Sølvi Pedersen
Cecilie Larsen
Rinda Rustebakke
Torhild Bentzen
Jofrid Bergslid
Maria Nyhagen
Marthe Hansen
Cecilie Strand
Anne Kvammen

De med fastplass må gi beskjed om de skal beholde sin fastplass innen 15. januar. For venteliste er det førstemann til mølla, både fastplass og enkelte helger. 

For de som ikke er medlemmer i Bodø Ride-og Kjøreklubb, vil det fra 2014 bli en økning i halleie, til 80 kr, per gang per ekvipasje. På Lisetreningene vil det være halv pris, slik at du betaler 80 kr for to dager. For medlemmer er det fortsatt 50 kr, per gang per ekvipasje, men 50 kr for begge dagene på Lisetrening. Hvis man betaler halvårs leie eller helårs leie, vil treningene være inkludert. 

Påmeldingen er økonomisk bindende.
 
 
Påmelding skjer KUN på mail; [email protected] 

Lisetrening JANUAR (29/12-13)

FREDAG 3. JANUAR

Rytter/hest

Annet

15.00-15.45

Katarina Brorsgård

Charlotte Skaug/Borken

Bomtrening

16.00-16.45

Cicilie Knutsen/Shakira

Rebekka Asp/Sara

Dressur

17.00-17.45

Jofrid Bergslid/Muskelmann

Marthe Hansen/Viking

Dressur

 17.45-18.30 PAUSE  

18.30-19.15

Torhild Bentzen/Winzent

Rinda Rustbakke/Jenta

Dressur

19.30-20.15

Sol Eirin Espe/Violetta

Maria Liljedal/Chagall

Dressur

20.30-21.15

Maria Liljedal/First Lady

Marita Hammernes/Zara

Dressur

 

 

 

 

LØRDAG 4. JANUAR

Rytter/hest

Annet

09.00-09.45

Torhild Bentzen/Winzent

Rinda Rustebakke/Jenta

Dressur

10.00-10.45

Jofrid Bergslid/Muskelmann

Marthe Hansen/Viking

Dressur

 

11.00-11.45

Katarina Brorsgård/

Rita D. Kolstad/Sonny

Dressur/bomtrening

 

12.00-12.45

Marita Hammernes/Zara

Dressur
12.45-13.30 PAUSE 

13.30-14.30

Maria Liljedal/First Lady

Hilde Hansen/Charly Chocolate

Lilly Sandberg/Caressini 

Sprang

14.45-15.30

Sol Eirin Espe/Violetta

Maria Liljedal/Chagall

Sprang

15.45-16.30

Cicilie Knutsen/Shakira

Rebekka Asp/Sara

Charlotte Skaug/Borken

Sprang

 

 

 Husk nøyaktig beløp i konvolutt merket med navn og sum!

 (Dobbeltime: 650kr, enkelttime: 350kr. Inkludert 50 kr halleie)  

 

 

Lisetrening desember (16/11-13)
 
Fredag 6. desember:
 
11.00-11.45 Anne Kvammen/Sonny
Cecilie Krane Strand /Rigel 
17.00-17.45 Cicilie Knutsen/ Shakira
Rebekka Stavnes Asp/ Sara 
 
 

Klokkeslett LØRDAG 7.des

Rytter

Annet

09.00-09.45

Sølvi Pedersen/Comira

Torhild Bentzen/Winzent

Dressur

10.00-10.45

Katarina Brorsgård

Rinda Rustebakke/Jenta

Dressur

11.00-11.45

Kathrine Simensen/Tyra

Maria Nyhagen/Renair

11.45-12.30

PAUSE

 

12.30-13.15

Marthe Hansen/Fantom

Jofrid Bergslid/Muskelman

Dressur

13.30-14.15

Anne Kvammen/Sonny

Cecilie Strand/Rigel

Dressur

14.30-15.15

Sol Eirin Espe/Violetta

Maria Liljedal/Chagall

Dressur

15.30-16.15

Cicilie Knutsen/Shakira

Rebekka S. Asp/Sara

Sprang

 

Klokkeslett SØNDAG 8. des

Rytter/hest

Annet

09.00-09.45

Cecilie Larsen/Kungen

Maria Liljedal/First Lady

Sprang

10.00-10.45

Sol Eirin Espe/Violetta

Maria Liljedal/Chagall

Sprang

11.00-11.45

Torhild Bentzen/Winzent

Sølvi Pedersen/Comira

 

11.45-12.30

PAUSE

 

12.30-13.15

Maria Nyhagen/Renair

Charlotte Skaug/BorkenDressur

13.30-14.15

Marthe Hansen/Fantom

Jofrid Bergslid/Muskelman

Dressur

14.30-15.15

Katarina Brorsgård

 Rinda Rustebakke/Jenta

15.30-16.15

 

 

 

 

 

Husk nøyaktig beløp i konvolutt merket med navn og sum! 

 

 

 

 

Lisetrening (20/10-13)

 

Klokkeslett FREDAG 1. nov

Rytter

Annet

17.00-17.45

Marte Hansen/Fantom

Jofrid Bergslild/Muskelman

Dressur

18.00-18.45

Charlotte Skaug/Borken

Maria Nyhagen/Renair

Dressur

19.00-19.45

Cicilie Knutsen/Shakira

Rebekka S. Asp/Sara

Dressur

  

 

 

 

 Klokkeslett LØRDAG 2. nov

Rytter

Annet

09.00-09.45

Katarina Brorsgård

Cecilie Larsen/Kungen

Dressur

10.00-10.45

Charlotte Skaug/Borken

Maria Nyhagen/Renair

Dressur

11.00-11.45

Sol Eirin Espe/Violetta

Sølvi Pedersen/Comira

Dressur

11.45-12.15

PAUSE

 

12.15-13.00

Marte Hansen/Fantom

Jofrid Bergslid/Muskelman

Dressur

13.15-14.00

Anne Kvammen/Sonny

Cecilie Strand/Rigel

Dressur

14.15-15.00

Torhild Bentzen/Winzent

Rinda Rustebakke/Jenta

Dressur

15.15-16.00

Cecilie Knutsen/Shakira

Rebekka S. Asp/Sara

Sprang

 

 

 

  

Klokkeslett SØNDAG 3. nov

Rytter/hest

Annet

09.00-10.00

Cecilie Larsen/Kungen

Sol Eirin Espe/Violetta

Christine/Tiebreaker 

Sprang

10.30-11.15

Torhild Bentzen/Winzent

Rinda Rustebakke/Jenta

Dressur

11.30-12.15

Anne Kvammen/Sonny

Cecilie Strand/Rigel

Dressur

12.15-13.00

Katarina Brorsgård

Sølvi Pedersen/Comira

Dressur

 

 

 Husk nøyaktig beløp i konvolutt merket med navn og sum!

Lisetrening OKTOBER (27/9-13)

Lørdag 5. oktober

Klokkeslett

Rytter

Annet

09.00-09.45

Katarina Brorsgård

Cecilie Larsen/Kungen

Dressur

10.00-10.45

Cicilie Knutsen/

Rebekka S. Asp/Sara

Dressur

11.00-11.45

Charlotte Skaug/Borken

Torhild Bentzen/Winzent

Dressur

11.45-12.15

PAUSE

 

12.15-13.00

Sol Eirin Espe/Violetta

Sølvi Pedersen/Comira

Dressur

13.15-14.00

Anne Kvammen/Sonny

Cecilie Strand/Rigel

Dressur

14.15-15.00

Maria Liljedal/Chagall

Maria Nyhagen/Renair

Dressur

15.15-15.45

Maria Liljedal/First Lady

Sprang

Søndag 6. oktober

Klokkeslett

Rytter/hest

Annet

09.00-09.45

Maria Liljedal/Chagall

Cecilie Larsen/Kungen

Sprang

10.00-11.00

Maria Liljedal/First Lady

Sølvi Pedersen/Comira

Sol Eirin Espe/Violetta

Sprang

11.30-12.15

Cecilie Knutsen/

Rebekka S. Asp/Sara

Dressur

12.15-12.45

PAUSE

 

12.45-13.30

Anne Kvammen/Sonny

Cecilie Strand/Rigel

Dressur

13.45-14.30

Charlotte Skaug/Borken

Torhild Bentzen/Winzent

Dressur

14.45-15.30

Katarina Brorsgård/

Maria Nyhagen/Renair

Dressur

 

HUSK! 650,- nøyaktig i en konvolutt merket med navn, da blir alt mye lettere. Takk.  

 

Klubbtrening (23/9-13)

Treningen på travbanen er dessverre avlyst grunnet få påmeldte. Vi prøver igjen senere. 

Klubbtrening (16/9-13)

Onsdag 25. september er det klubbtrening på travbanen, der det gis mulighet for egentrening i railen. Det vil være oppmøte 16.30 for oppsetting av railen og klokken 17.00 kan man begynne å ri. Man får ri en og en. Vi vil og sette opp en hestehenger på ene kortsiden. Slik som på stevner. 

Gjelder bare for medlemmer av Bodø Ride-og Kjøreklubb. 

Vi ønsker en tilbakemelding på hvem som kommer, slik at vi vet hvor mange som møter opp. Minimum for at vi gjennomfører er 5 ekvipasjer. Gi ett pip om du kommer på mail: [email protected], eller mobil: 971 84 626.

Gjennomføres med værforbehold.  

 

Lisetrening (1/9-13)

Da var datoene for høstens Lisetreninger klar! 

Følgende datoer er avtalt:

- 5 og 6 oktober

- 2 og 3 november

- 7 og 8 desember

Også i år blir det fastplasser for de som ønsker det. Fastplass-ekvipasjer har fortrinn, men det blir og mulighet for å melde på enkelt helger.

Tidligere fastplasser som ønsker plass må også gi beskjed. 

Pris: kr 650,- per helg (man må være medlem av en rideklubb)

Alle som ønsker plass må gi beskjed SNAREST.

Påmelding skjer KUN på mail til: [email protected]

Eventuelle spørsmål kan også henvende seg på mail

OBS: påmeldingen er økonomisk bindende!

Dressurstevne (31/8-13)

Da var dressurstevnet vel gjennomført,  i et fantastisk vær!!

Takk til alle som deltok på å gjøre dagen perfekt, og ikke minst flotte ryttere som deltok! 

 

Sprangstevne (28/8-13)

Sprangstevnet er dessverre avlyst.

Sprangstevne (20/8-13)

Påmeldingen til Distriktstevne i SPRANG er nå åpen!

Det er noen utvidet klubbklasser og i klassen Bom på bakken er det tillatt med leier og man må ikke ha grønt kort for å delta i denne klassen.

Sjekk horsepro.no for mer informasjon. 

Dressurstevne (19/8-13)

Påmeldingen til Utvidet klubbstevne DRESSUR er nå åpen!

Sjekk horsepro.no for mer informasjon.

 

Oppdatering (19/8-13)

To av klubbens medlemmer har i helgen deltatt på dressurstevne!
Flinke og ikke minst flotte ryttere representerte klubben på en flott måte. Lilly Engmark Sandberg med LB's Caressini ridde godkjent LA3 med 56,29% fredag, Resten av helga ridde hun godkjent i alle LA klassene hun startet. Katarina Brorsgård med Rovijan startet både LC og LB klasser og fikk 53% i LC, men LB ble ikke godkjent. Katarina gjorde en flott innsats med rovijan til tross for at stevnet var på oppløpsiden på travbanen der han har gått som aktiv travhest i ca 13 år. Gratulerer så masse til begge!

Stevne (19/8-13)

Bodø Ride-og Kjøreklubb arrangerer stevne helgen 31. august(utvidet klubbstevne dressur) og 1. september(D-stevne sprang). I den forbindelse trenger vi frivillige som kan hjelpe til både før og under stevnet. Hvis du kan hjelpe til, mye eller lite, send en mail der du skriver når du kan. Mail-adressen er: [email protected]

 

 

Sprangstevne (12/6-13)

SPRANGSTEVNE søndag 16. juni blir avlyst på grunn av for få påmeldte!

 

Distriktsstevne (5/6-13)

Nå er begge invitasjonene ute til både sprangen og dressuren.

Så da er det bare å melde seg på!

 

STEVNE (24/6-13)

Vi skal ha stevne 15. og 16. juni! Det blir DISTRIKTSSTEVNE. Dressur 15. juni og sprang 16. juni.

Invitasjonen er lagt ut på dressuren og invitasjonen til sprangen kommer i løpet av helgen. 

Sett av helgen til stevne! 

 

LISETRENING MAI (11/5-13)

 

 

LØRDAG 18. MAI

Klokkeslett

Hest/rytter

Annet

09.00-09.45

Katarina Brorsgård/Rovijan

Cecilie Larsen/Kungen

Dressur

10.00-10.45

Rebecca K-Strøm/Zaru

Eva Winther/Fina

Dressur

 

11.00-11.45

Signe Pedersen/Sarina

Rina Mathisen/Donrico

Dressur

11.45-12.15

Pause

 

12.15-13.00

Line Pedersen/Alecto

Karina Pedersen/Shami

Dressur

13.15-14.15

Sølvi Pedersen/Comira

Julie Wilhelmsen/Muggur

Rebekka Stavnes/Sara

Sprang

14.30-15.15

 

Ledig plass

Ledig plass

 

 SØNDAG 19. MAI

Klokkeslett

Hest/rytter

Annet

09.00-09.45

Cecilie Larsen

Cathrine Holm/Missy

Sprang

10.15-11.00

Rebekka Stavnes/Sara

Julie Wilhelmsen(MAMMA)/Muggur

Dressur

11.15-12.00

Signe Pedersen/Sarina

Rina Mathisen/Donrico

Dressur

12.00-12.30

Pause

 

12.30-13.15

Line Pedersen/Alecto

Karina Pedersen/Shami

Dressur

13.30-14.15

Katarina Brorsgård/Rovijan

Sølvi Pedersen/Comira

Dressur

14.30-15.15

 

Ledig plass

Ledig plass

 

Klokkeslettene kan bli endret, dette er pga flere ledige plasser, ved flere påmeldinger vil timene bli flyttet.

 

Husk å ta pengene med i en konvolutt, merk med navn og beløp. 

 

 

VÅR-DUGNAD! (6/5-13)

Da har vi fastsatt dato for VÅRDUGNAD i ridehallen på Hunstad!

 Den blir SØNDAG 12. MAI fra klokken 12!

 Vi håper så mange som mulig møter opp med hansker, river, spader og selvfølgelig godt humør! Det blir servert kaffe og kake på flinke arbeidere!

 

På planen står det rydding av søppel på uteområdene og ellers ordning ute og inne.

 

Vell møtt på dugnad!

 

Vårhilsen fra Styret i Bodø Ride-og Kjøreklubb! 

 

 

ÅRSMØTE (29/4-13)

 

Årsmøte blir MANDAG 13. mai, i KLUBBHUSET PÅ TRAVBANEN(ikke publikumsbygget)

Klokkeslettet er 18.30 

 

 

Lisetrening MAI (22/4-13)

 

Da er datoen for Lisetreningen i MAI klar, det blir 18. mai og 19. mai.

Påmelding skjer til mail: [email protected] snarest.

Økonomisk bindende påmelding. 

 

Ved spørsmål, henvend deg på mailaddressen over.  

Lisetrening APRIL (15/4-13)

 

 

LØRDAG 20. april

Klokkeslett

Hest/rytter

Annet

09.00-09.45

Cecilie Larsen/Kungen

Julie Wilhelmsen/Muggur 

Dressur

10.00-10.45

Katarina Brorsgård/Rovijan

 

 Dressur

Ledig plass 

11.00-11.45

Signe Pedersen/Sarina

Elin Pettersen/Jolie

Dressur

 

11.45-12.15

PAUSE

Dressur

12.15-13.00
 Rebekka Stavnes/Sara

Sol Røyrhus/Violetta

 
 13.15-14.00

Line Pedersen/Alecto

Anna Mathisen-Larsen/Tsjerkje 

Dressur

14.30-15.15

Maria Liljedal/

Celine Kristiansen/

Sprang

 

 SØNDAG 21. april

 

Klokkeslett

Hest/rytter

Annet

09.00-09.45

Rebekka Stavnes/Sara

Anne Marit Vollan/Procento

Sprang

10.00-10.45

Maria Liljedal/

Celine Kristiansen/

Sprang

11.00-12.00

Cecilie Larsen/Kungen

Sol Røyrhus/Violetta

Cathrine Holm/Missy

Sprang

12.00-12.30

Pause

 

12.30-13.15

Signe Pedersen/Sarina

Eva Winther/Fina

Dressur

 13.30-14.15

Line Pedersen/Alecto

Anna Mathisen-Larsen/Tsjerkje 

 Dressur

14.30-15.15

Katarina Brorsgård/Rovijan

 

Dressur

Ledig plass

 

Klokkeslettene kan bli endret, dette er pga flere ledige plasser, ved flere påmeldinger vil timene bli flyttet.

 

Husk å ta pengene med i en konvolutt, merk med navn og beløp. 

 

Lisetrening APRIL (7/4-13)

 

Ledig plass på Lisetreningen 20-21 APRIL!

 Hvis du vil være med, send mail til: [email protected] 

 

Lisetrening MARS (12/3-13)

 Lørdag 23. mars

KLOKKESLETT

RYTTER/HEST

ANNET

09.00-09.45

Katarina Brorsgård/Rovijan

Eva Winther/Fjell Fina

Dressur

(Anne's plass) 

10.00-10.45

Cicilie Knutsen/Shakira

Rebekka Stavnes/Sara

Dressur

 

11.00-11.45

Jofrid Bergslid/Muskelmann G.T.

Maria Nyhagen/Renair

Dressur

12.00-12.45

Sol Eirin Røyrhus/Violetta

Kathrine Simensen/Tyrabest

Dressur

 

12.45-13.15

PAUSE

 

13.15-14.00

Line Pedersen/Alecto

Marita Hammernes/Hebbe

Dressur

 

14.15-15.00

Cecilie Larsen/Kungen

Ronja Hammernes/Prince

Sprang

15.15-

Julie Wilhelmsen/Muggur

Liss Johnsen/Sarek

Anne-Marit Vollan/Procento

Sprang

 

(Sølvi’s plass)

 

Søndag 24. mars

KLOKKESLETT

RYTTER/HEST

ANNET

09.00-09.45

Cathrine Holm/Missy

Sol Eirin Røyrhus/Violetta

Sprang

 

10.00-10.45

Cecilie Larsen/Kungen

Ronja Hammernes/Prince

Sprang

11.00-11.45

Marita Hammernes/Hebbe

 Line Pedersen/Alecto

Dressur

12.00-12.45

Cicilie Knutsen/Shakira

Rebekka Stavnes/Sara

Dressur

12.45-13.15

PAUSE

 

13.15-14.00

Jofrid Bergslid/Muskelmann G.T.

Janne Johansen/Urban Myth

Dressur

 

14.15-15.00

Liss Johnsen/Sarek

Anne Marit Vollan

/Procento

Dressur

(Sølvi’s plass)

15.15-16.00

Katarina Brorsgård/Rovijan

Eva Winther/Fjell Fina

Dressur

(Anne's plass) 

 

HUSK Å TA PENGENE MED I EN KONVOLUTT, MERKET MED NAVN OG BELØP

 

Lisetrening FEBRUAR (8/2-13)

 

Lørdag 23. februar

KLOKKESLETT

RYTTER/HEST

ANNET

09.00-09.45

Katarina Brorsgård/Rovijan

Anne Kvammen/Sonny

Dressur

10.00-10.45

Cicilie Knutsen/Shakira

Rebekka Stavnes/Sara

Dressur

 

11.00-11.45

Jofrid Bergslid/Urban Myth

Maria Nyhagen/Renair

Dressur

12.00-12.45

Sol Eirin Røyrhus/Carex

Anna Larsen/Tsjerkje

Dressur

 

12.45-13.15

PAUSE

 

13.15-14.00

Line Pedersen/Alecto

 

Dressur

Ledig plass

14.15-15.00

Liss Johnsen/Sarek

Marita Hammernes/Hebbe

Dressur

 

15.15-16.15

Cathrine Holm/

Cecilie Larsen/Kungen

Ronja Hammernes/Prince

Sprang

 

Søndag 24. februar

KLOKKESLETT

RYTTER/HEST

ANNET

09.00-10.15

Cathrine Holm/

Sol Eirin Røyrhus/Carex

Sprang

 

Ledig plass

10.30-11.45

Liss Johnsen/Sarek

Cecilie Larsen/Kungen

Ronja Hammernes/Prince

Sprang

 

12.00-12.45

Marita Hammernes/Hebbe

Anna Larsen/Tsjerkje

Dressur

12.45-13.15

Pause

 

13.15-14.00

Jofrid Bergslid/Urban

Maria Nyhagen/Renair

Dressur

14.15-15.00

Cicilie Knutsen/Shakira

Rebekka Stavnes/Sara

Dressur

 

15.15-16.00

Katarina Brorsgård/Rovijan

Anne Kvammen/Sonny

Dressur

 

 

Lisetrening (24/1-13)

 

Ledige plasser på Lisetreningen til helgen!

 

Lisetrening JANUAR (13/01-13)

 

 

Lørdag 26. januar

KLOKKESLETT

RYTTER/HEST

ANNET

09.00-09.45

Katarina Brorsgård/Rovijan

Anne Kvammen/Sonny

Dressur

10.00-10.45

Cicilie Knutsen/Shakira

Rebekka Stavnes/Sara

Dressur

 

11.00-11.45

Jofrid Bergslid/Urban Myth

Maria Nyhagen/Renair

Dressur

12.00-12.45

Sølvi Pedersen

Dressur

 LEDIG PLASS 

12.45-13.15

PAUSE

 

13.15-14.00

Liss Johnsen/Sarek

Sol Eirin Røyrhus/Carex

Dressur

14.15-15.00

Ronja Hammernes/Prince

 

Sprang

LEDIG PLASS 

15.15-16.00

Cecilie Larsen/Kungen

Julie Wilhelmsen/Muggur

Sprang

 

Søndag 27. januar

KLOKKESLETT

RYTTER/HEST

ANNET

09.00-09.45

Cecilie Larsen/Kungen

Cathrine Holm/

Sprang

10.00-10.45

Ronja Hammernes/Prince

Sølvi Pedersen

Sprang

 

11.00-11.45

Liss Johnsen/Sarek

Sol Eirin Røyrhus/Carex

Sprang

12.15-13.00

Cicilie Knutsen/Shakira

Rebekka Stavnes/Sara

Dressur

13.00-13.30

Pause

 

13.30-14.15

Jofrid Bergslid/Urban

Maria Nyhagen/Renair

Dressur

14.30-15.15

 Katarina Brorsgård/Adeles Toria

 

Dressur

LEDIG PLASS 

15.30-16.15

Katarina Brorsgård/Rovijan

Anne Kvammen/Sonny

Dressur

Midlertidig liste, tidspunkt kan bli endret. 

 

 

 

Lisetreninger VINTER 2013 (29/12-12)

 

LISETRENINGER VINTER 2013

Følgende dato for treninger:

26-27. januar

23-24. februar

23-24. mars

 

De som har hatt fast plass tidligere, må bekrefte den for å beholde den. Det skal skje innen 6. januar PÅ MAIL. Kun på mail til:  [email protected] 

 Merk mail med sprang og/eller dressur.

 

Plassene er bindene og rytter er økonomisk ansvarlig for den. Koster 650,- per gang (600+50 i halleie) 

Eventuelle spørsmål kan og rettes til [email protected]  

Følgende ryttere har hatt fast plass:

 

 1. Elin Pettersen
 2. Marianne Bergene
 3. Anne Kvammen
 4. Rebecca Krogh Strøm
 5. Tone Johansen
 6. Jofrid Bergslid
 7. Maria Nyhagen
 8. Katarina Brorsgård
 9. Signe Pedersen
 10. Cecilie Larsen
 11. Sølvi Pedersen
 12. Cicilie Knutsen
 13. Liss Johansen

 

De som ønsker plass på trening kan melde seg på med en gang, her er det først til mølla for plass på venteliste.  

 

Romjulstrening (15/12-12)

 

Fredag 28. desember 

10.00 Katarina Brorsgård / Rovijan

Jofrid Bergslid / Urban Myth

11.00 Cicilie Knutsen / Chakira

Rebekka Stavnes Asp / Sara

12.00 Tone Johansen / Most Expensive

Camilla Pettersen / Verona

13.00 Anne Kvammen / Sonny

Isa Eftervand Orvin / Shiffer

14.00 Cecilie Larsen / Kungen  (sprang)

Sølvi Pedersen / Comira (sprang) 

 

Obs: Timene kan endres, og vi ber om at dere tar med eksakt beløp i en konvolutt. Det må gis beskjed så fort som mulig, hvis det ikke kan møtes til time.  

Romjulstrening (9/12-12)

 

Fredag 28. desember er det trening med Lise. Det blir 5 grupper(10 ekvipasjer) De med fast plass må melde seg innen tirsdag 11. desember 24:00, for å beholde fortrinn. Etter det gjelder fortløpende påmelding. 300,- per time. 

Første mann til mølla! 

 

Påmelding til mail: [email protected] 

 

Lisetrening 8-9. desember (4/12-12)

 LISETRENING 8-9. desember

LØRDAG 8. DESEMBER

KLOKKESLETT

RYTTER/HEST

ANNET

09.00-09.45

Rebekka Stavnes/Sara

Katarina Brorsgård/Rovijan 

Dressur

 

10.00-10.45

Gull Pedersen/Sarina

Liss Johansen/Sarek

Dressur

11.00-11.45

Ellinor Olsen/

Ida /Skogbryn Harry

Dressur

12.00-12.45

PAUSE

 

13.00-13.45

Marion Stangeland/Bajass

Jofrid Bergsli/Urban Myth

Dressur

14.00-14.45

Ingrid / Carmex

Cicilie Knutsen/Shakira

Dressur

15.00-15.45

Line Pedersen/Alecto

Anne Kvammen/Sonny

Dressur

 

16.00-16.45

Sølvi Pedersen/Comira

Cecilie Larsen/Kungen

Sprang

 

SØNDAG 9. DESEMBER

KLOKKESLETT

RYTTER/HEST

ANNET

09.30- 10.15

Sølvi Pedersen/Comira

Cecilie Larsen/Kungen

Sprang

10.30-11.15

Signe Pedersen/Sarina

Liss Johansen/Sarek

Sprang

11.45-12.30

 Ellinor Olsen/?

Ida /Skogbryn Harry

Dressur

12.30-13.00

PAUSE

 

13.15-14.00

Marion Stangeland/Bajass

Jofrid Bergsli/Urban Myth

Dressur

14.15-15.00

Ingrid / Carmex

Cicilie Knutsen/Shakira

Dressur

15.15-16.00

Katarina Brorsgård/Rovijan

Anne Kvammen/Sonny

Dressur

 

16.15-17.00

Rebekka Stavnes/Sara

Line Pedersen/Alecto 

Dressur

 

 

Obs! Treningen er økonomisk bindene. Vi gjør og oppmerksom på at det er noen fra sist trening som ikke har betalt. 

 
 
 
Trening JULI (3/6-12)

 

Bodø Ride- og Kjøreklubb har gleden av å få invitere til:

Dressur-/sprangtrening med Trude Vaslestad 6.-8. juli 2012

Kort om Trude

Hun er for tiden ansatt hos Norsk Hestesenter Starum som hovedtrener dressur, har jobbet på fulltid med hest siden 1989. Hun er utdannet Ridelærer III fra Starum og er autorisert Trener III gjennom Norges Rytterforbund. Trude har trenet andre ryttere fram til NM ponni, junior og youngrider sprang og dressur, hun har trenet ryttere fram til deltakelse i Spektrum, rytter fram til Nordisk Mesterskap for junior i dressur, og hun har trent flere lag fram til Lag-NM dressur. Hun har også trenet sprangryttere opp til 1,40.

Selv har hun ridd frem og startet sin egen hest Elton med seiere og plasseringer t.o.m. Intermediaire SB1 og debuterte Int. 2 og GP i 2006.

Trude har trent fast hos Mette Fredriksen, Flyinge i Sverige i 10 år.

Praktisk om treningen

Treningen vil foregå på Bodø Ride- og Kjøreklubbs utebane i Tjønndalen (ca. 30x50m) eller man kan velge å ri i ridehuset ved Valnesfjord Helsesportssenter, hvor det også er mulighet for oppstalling i spilt eller boks. Leie spilt kr 150,- og boks kr 180,- inkl. flis og hestene blir foret. Dagsleie spilt kr 50,- og boks kr 80,-.

For de som ønsker å ri treningen i ridehuset ved Valnesfjord Helsesportssenter tilkommer en hall-leie på kr 60,- pr. time (3 timer i løpet av helgen kr 180,-). Kontaktperson for bestilling av oppstalling og betaling av hall-leie er : Anne Ma Hagerup på tlf. 75602569 eller mobil 92036870.

Pris på trening

Litt avhengig av antall deltakere vil treningsavgiften bli ca. kr 1200,- pr. ekvipasje for 3 dager (pluss/minus kr 100,-).

Påmelding til e-post: [email protected]

Frist for påmelding: 10. juni 2012

Påmelding er økonomisk bindende, husk å føre på om du vil ri sprang eller dressur, navn på rytter og hest, ekvipasjens nivå, så blir det enklere for meg å sette opp grupper. På timer med dressur rir vi 2 sammen, på sprangen maks 3. 

 

Lisetreninger MAI (22/4-12)

 
Vi er heldige å får 2 treninger m Lise i mai !!!!!
Dagstrening 18. mai, plass til 10 stk.og
så helgetrening pinsen 26. og 27. mai 14 plasser. De siste treningene har raskt blitt fulltegnet, så vær snar om du vil sikre deg plass. Påmelding på e-post til [email protected] Husk å føre på om du vil ri sprang eller dressur, om du vil være med 18. og/eller helgen 26. og 27. mai, navn på rytter og hest. Påmelding er økonimisk bindene. Dagstreningen koster kr 350,- og helgetreningen kr 650,-. Velkommen til trening alle sammen :)
 
 
Lisetrening APRIL oppsett (17/04-12)

 

Lørdag 21. april


10.00-10.45   Anne/Sonny 

                    Torill/Zhivago

11.00-11.45 Tone/Most Expensive

                   Jofrid/Muskelmann,

12.00-12.45 Liss-Mari/Sarek

                   Rattina/Juni

13.45-14.30 Camilla/Rigel

                    Elin/Jolie

14.45-15.30 Marita/Hebbe

                   Katarina/Rovijan

16.00-16.45 Ronja/Prins

                   Sandra/?

17.00-17.45 Cecilie/Kungen

                    Sølvi/Comira

 

 

De som skal ri sprang må være

med å bygge opp. Alle møter

minst 15 min før for

klargjøring/skritting/varming av

hest.

 

 

 

 

 

 
Søndag 22. april


09.30-10.15 Cecilie/Kungen

                   Sølvi/Comira

10.30-11.15 Liss-Mari/Sarek

                   Ronja/Prins

11.30-12.15 Marita/Hebbe

                   Maria/Renair

12.30-13.15 Katarina/Rovijan

                   Christine/Renair

14.15-15.00 Torill/Zhivago

                  Anne/Sonny

15.15-16.15 Tone/Most Expensive

                   Jofrid/Muskelmann

                    Rattina/Juni

16.30-17.15 Elin/Jolie

                  Camilla/Rigel.

 

Husk ta med kontanter (rett

beløp) på lørdag. Treningen

betales til Torill Nilssen.

 

 

Vel møtt til trening!!

Lisetrening MARS OPPSETT (15/03-12)

 

LØRDAG 24. mars

11.00-11.45   Anne/Sonny

Torill/Zhivago

12.00-12.45  Maria/Renair

Jofrid/Muskelmann

13.00-13.45   Liss/Sarek

Katarina/Rovijan

14.00-14.45   Elin/Jolie

      Åse/Rigel

15.45-16.30   Marita/Hebbe                              Marianne/Fomle

16.45-17.30  Ronja/Prins

      Lilly/She`s All That

17.45-18.45   Cecilie/Kungen

Sølvi/Comira

Anette/Freia 

 

 

 

   SØNDAG 25. mars 

10.00-11.00   Cecilie/Kungen

Anette/Freia

Sølvi/Comira

11.15-11.45   Liss/Sarek

12.00-12.45    Lilly/She`s All That

Ronja/Prins

13.00-13.45    Marita/Hebbe

Anne/Sonny

14.00-14.45   Katarina/Rovijan

Torill/Zhivago

15.45-16.30    Marianne/Fomle

Maria/Renair

16.45-17.30   Elin/Jolie

Camilla/Rigel

 

 

 

 

 Vennligst møt 15 min. før for oppvarming, sprangrytterne rydder banen etter hopping.

 

Velkommen til trening :)

Lisetrening MARS (22/02-12)

 

      Ny Lise-trening 24. og 25. mars 2012

Påmelding til: [email protected], innen 17. mars.

Påmelding er økonomisk bindende, og treningen koster kr 650,- 

Skal betales til Torill Nilssen lørdag 24. mars.

Ta med kontanter og rett beløp (vi har ikke kasse for veksling). Vi praktiserer først til¨

mølla for å få plass, så vær tidlig ute med påmelding, vi har 14 plasser.

 

Velkommen til trening i mars!

 

Lisetrening (21/02-12)

 

  Onsdag 22. februar

12.00-13.00 Torill Nilssen - Zhivago

Anne Kvammen - Sonny

17.00-18.00 Elin Pettersen - Jolie

Katarina Brorsgård - Rovijan

18.00-18.30 Maria Nyhagen - Renair 

 

Torsdag 23. februar

 12.00-13.00 Torill Nilssen - Zhivago

Anne Kvammen - Sonny

13.00-13.30 Katarina Brorsgård - Adeles Toria

17.00-18.00 Elin Pettersen -Jolie

Cicilie Knutsen - Shakira

18.00-18.30 Signe Pedersen - Sarina

 

Vel møtt til trening!!  

 

Stevner 2012! (15/02-12)

 

Under "Stevner" ligger en oversikt over stevner som vi skal arrangere i 2012, så merk av datoene!

 

- Brkk 

 

Lisetrening! (13/02-12)

Lisetrening 22. og 23. FEBRUAR  

 

Lise er hjemme i vinterferien i uke 8, og kan ha trening i ridehallen

onsdag 22. og torsdag 23. februar. Da hun likevel er hjemme og vi ikke får noen

reiseutgifter for henne er prisen for 2 dager kr 550,-. Dersom man ønsker å ri

bare en dag koster dette kr 300,-. Påmelding til [email protected]

 
Husk å føre på når man ønsker å ri, begrenset antall plasser (slik som i romjula)

og om dere vil ri dressur eller sprang, eller en dag med hver. Påmeldingen er

bindende og treningen betales kontant onsdag 22.02. (helst rett beløp, vi har ikke kasse for veksling).

 

Påmeldingsfrist:  20. februar kl. 20.00

Vel møtt til trening!

 

 

Årsmøte Bodø Ride-og Kjøreklubb (3/2-12)

 

Da er sted og tidspunkt satt for årsmøte! Det blir 23. februar, klokken 19.00 på 4H-gården. Eventuelle saker må være sendt inn til styret innen 7/2-12. Send   mail til: [email protected] 

Vel møtt til en hyggelig stund og vi håper så mange som mulig tar turen! 

 

Hilsen styret BRKK 

 

Lisetrening (22/01-12)

 

LØRDAG 28. januar

10.00-10.45 Rovijan-Katarina Brorsgård

Jolie - Elin Pettersen

11.00-11.45 Shakira - Cicilie Knutsen

Sara - Rebekka S. Asp

12.00-12.45 Freia - Anette Larsen

My Star - Eirin Espe

13.00-13.45 Fomle - Marianne Bergene

14.15-  Sarina - Signe Pedersen

Comira - Sølvi Pedersen

Kungen - Cecilie Larsen

Sarek - Liss Mari Johnsen 

 

SØNDAG 29. januar 

10.00-11.15 Kungen - Cecilie Larsen

Comira - Sølvi Pedersen

My Star - Eirin Espe

11.30-12.15 Shakira - Cicilie Knutsen

Sara -  Rebekka S. Asp

12.30-13.15 Freia - Anette Larsen

Sarek - Liss Mari Johnsen

13.45-14.30 Rovijan-Katarina Brorsgård

Jolie - Elin Pettersen

14.45-15.30 Sonny - Anne Kvammen 

Ridehallen (19/01-12)

 

Ridehallen ble som mange vet satt godt i stand før vinteren og nå har den vært i flittig bruk, noe som har resultert i noen områder som er blitt i litt dårligere stand. Dette er noe som nå skal ordnes opp i før neste arrangement i hallen, nemlig Lisetreningen 28. og 29. januar. Allerede på søndag går en dyktig arbeidsgruppe i gang med å utbedre dekket. 

 

Derfor vil vi opplyse brukere av hallen om at den ikke vil være tilgjengelig fra klokken 15.00-18.00 på søndag.

 

Med det samme vil vi informere om at fredager fra 18.00-20-00 nå er avsatt til hund. Per idag er det Schæferklubben som har fått treningstider. Hvis eventuelle andre hundeklubber også vil ha treningstid i hallen, vil de også bli satt opp fredager. De er satt opp på fredager på grunn av hvis det blir tråkket hardt eller liknende, så må hallen sloddes/harves før hestene kan ta den i bruk uken som kommer. 

 

- Styret BRKK 

 

Lisetrening!! (18/01-12)

 

Det er enda noen plasser igjen på Lisetreningen 28/29 januar! Nå er

påmeldingen til MERETHE EDVARDSEN på mobilnummer:    48140696.

 

Liste over tidspunkter blir lagt ut søndags kveld.  

 

Første mann, klar-ferdig-gå! 

 

Lisetrening 28. og 29. januar (10/01-12)

 

Vi inviterer til dressur-/sprangtrening med Lise 28. og torsdag 29. januar i ridehallen på Hunstad. 

 

Vi har 14 plasser, prisen er kr 650,-. Påmelding til meg innen 15.01. 2012. Min e-post er som tidligere [email protected] 

 

Vel møtt til trening!  

Årsmøte (20/12-11)

Årsmøte for 2011 blir 23. februar 2012. Vi kommer tilbake med tid og sted! 
 Følg med på siden! 
 
- styret BRKK
 
Lisetrening i Romjula! (20/12-11)

 

ONSDAG 28. desember

11.00-11.45: Elin Pettersen og Torill Nilssen

12.00-12.45: Tone Johansen og Jofrid Bergsli

13.00-13.45: Katarina Brorsgård og Marianne Bergene

14.15-15.00: Anne Kvammen og Cicilie Knutsen 

15.30-16.15: Ellinor Olsen og Liss-Mari Johnsen

16.30-17.15: Lilly K. E. Sandberg og Anette L. Larsen.

De som rir sprang møter tidlig for å bygge før timen. 

 

 

Torsdag 29. desember

 09.30-10.15: Lilly K. E. Sandberg og Anette L. Larsen (sprangtime) rytterne bygger ned før dressuren

10.30-11.15: Elin Pettersen og Torill Nilssen

11.30-12.15: Marianne Bergene og Katarina Brorsgård

12.45-13.30: Tone Johansen og Jofrid Bergsli

13.45-14.30: Anne Kvammen og Cicilie Knutsen

14.45-15.30: Liss-Mari Johnsen og Ellinor Olsen.

Ridehallen er åpnet! (18/10-11)
Bodø Ride- og Kjøreklubb er tilknyttet grasrotandelen. Organisasjonsnummeret er 996137287.                               (3/8-11)